Cinque Terre

    นายวรากร ชยุติกุล       

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


ข่าวประกาศวิทยาลัยฯอ่านทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโดย webmaster | 2 ก.พ. 2024
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ดำเนินการโดย งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวคิดในการประดิษฐ์ และพัฒนานวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ ภายในงานมีนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา นำผลงานมาจัดแสดง ระดับ ปวช.3 จำนวน 69 ชิ้นงาน ปวส.2 จำนวน 41 ชิ้นงาน ปริญญาตรี จำนวน 20 ชิ้นงาน พร้อมนำเสนอด้วยตนเอง ต่อคณะกรรมการและผู้ที่สนใจ เป็นการแสดงถึงความสามารถและความมีประสิทธิภาพทางการเรียน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ

อ่านทั้งหมด >>

ผลงานนักเรียน นักศึกษา


ประกาศโดย Webmaster | 6 ก.พ. 2024
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี ได้รางวัล GOLD PRIZE ผลงาน "VR Gaming Application for Parkinson’s Disease Patients" (ประเภท มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024) เนื่องในวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors; Day 2024” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เจ้าของผลงาน
1.นายดลวัฒน์ แสงภู่
2.นายบดินทร์ นวลสว่าง
3.นายพรชัย นุชเซ๊าะ
4.นายธันวา ชุมนุมพร
5.นายวรพงษ์ ตัญยะ
6.นายศรัณยพงศ์ ฉ่องสวัสดิ์
7.นายปาณัสม์ แดงประดับ
8.นายณัฐชนน ปัญญามาก
9.นายตุลา กิมทอง
10.นายชนินทร์ จุสมใจ
นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก

ครูที่ปรึกษา
1.คุณครูศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.คุณครูสุวภัทร ขำทวี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดภาษาอังกฤษ)
3.คุณอรุณกมล จันทรส แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประกาศโดย Webmaster | 6 ก.พ. 2024
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี ได้รับเหรียญรางวัล I-New gen award 2024 ผลงาน "แอปพลิเคชันเกมรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์พกพา เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การตอบสนองและการเคลื่อนไหว สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ผู้พิทักษ์แห่งวัชรพรี" (โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มเรื่อง สุขภาพและการแพทย์) “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors; Day 2024” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เจ้าของผลงาน
1.นายดลวัฒน์ แสงภู่
2.นายบดินทร์ นวลสว่าง
3.นายพรชัย นุชเซ๊าะ
4.นายธันวา ชุมนุมพร
5.นายวรพงษ์ ตัญยะ
6.นายศรัณยพงศ์ ฉ่องสวัสดิ์
7.นายปาณัสม์ แดงประดับ
8.นายณัฐชนน ปัญญามาก
9.นายตุลา กิมทอง
10.นายชนินทร์ จุสมใจ
นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก

ครูที่ปรึกษา
1.คุณครูศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.คุณครูสุวภัทร ขำทวี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดภาษาอังกฤษ)
3.คุณอรุณกมล จันทรส แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

อ่านทั้งหมด >>


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


 วิสัยทัศน์ : เป็นวิทยาลัยคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ

 ปรัชญาวิทยาลัย : ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

 อัตลักษณ์ : คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ

 เอกลักษณ์ : ทักษะดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง
แผนก / สาขาวิชา


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

#

การบัญชี

Management

#

การตลาด

Marketing

#

การจัดการสำนักงาน

Office Management Program

#

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

Digital Business Technology Program

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department


#

วิจิตรศิลป์

Fine Art Program

#

คอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer Graphic Program

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department


#

แฟชั่นและสิ่งทอ

Fashion and Textile Program

#

อาหารและโภชนาการ

Food and Nutrition Program

#

คหกรรมศาสตร์

Home Economics Program

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department


#

การโรงแรม

Hotel Program

#

การท่องเที่ยว

Tourism Program

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้ เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2477 เติมชื่อโรงเรียนการเรือนและฝึกหัดครูประกาศนียบัตรเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ พระราชวังรามราชนิเวศ (วังบ้านปืน) โดยมีพันเอกหลวงอาจศรศิลป์ (เปา ธนพุทธ) เป็น ผู้ทําพิธีเปิด และนางสาวศิริพรรณ พละสุ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอน 2 แผนก คือ แผนกการ เรือนและแผนกฝึกหัดครูประกาศนียบัตร พ.ศ. 2482 ย้ายมาอยู่ ณ ที่ดินซึ่งเป็นที่เช่าจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถ.ราชวิถี ตัวอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น สร้างโดย รัชกาลที่ 5 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 3 งาน 60 ตาราง วา ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ร่วมกับข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อ สร้างตึกอุรุพงษ์ไว้เป็นอนุสรณ์ แด่พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช


ระบบ ศธ.ออนไลน์

ระบบ ID Planสื่อการสอนออนไลน์
สื่อ PR วิทยาลัยฯ


สื่อออนไลน์ tiktok PRView ทั้งหมด >>

สื่อการเรียนการสอน tiktok
View ทั้งหมด >>

ปฏิทินการปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


จดหมายข่าว