Cinque Terre

    นายวรากร ชยุติกุล       

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโดย webmaster | 25 เม.ย 2023

FIX IT CENTER วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER อาชีวะช่วยประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้พร้อมช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2566 โดยมีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาอาหารและ โภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชา การบัญชี และสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตําหรุ และ โรงเรียนศาลาเขื่อน ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ภารกิจที่ 1 บริการซ่อม (Repair) ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ สนับสนุนอุปกรณ์ต่อพ่วงและปรับปรุง ระบบอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภารกิจที่ 2 บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ
ภารกิจที่ 3 บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยครูนํานักเรียน นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ และนําเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประกาศโดย webmaster | 24 เม.ย. 2023
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อํานวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายสะอิ้ง เอี่ยมละออ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ นางสาวศุภลักษณ์ ค่าขยาย ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) นางสาวอภิสราภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัย อาชีวศึกษาเพชรบุรี กับ องค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ เพื่อร่วมจัดการศึกษาสนับสนุน การศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ทุนการศึกษา และให้บริการวิชาชีพกับชุมชน และส่งเสริมรายได้ ให้กับประชาชน ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ อําาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

อ่านทั้งหมด >>

ผลงานนักเรียน นักศึกษา


ประกาศโดย Webmaster | 24 ก.พ. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและได้รับคุณภาพ 4 ดาว ภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นวัตกรรมประเภท 3 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผลงานเรื่อง แอปพลิเคชันเกมรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์พกพาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการตอบสนองและการเคลื่อนไหว สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน “ผู้พิทักษ์แห่งวัชรพรี” ครูที่ปรึกษา นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และนักเรียน ประกอบไปด้วย 1. นายดลวัฒน์ แสงภู่ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2. นายบดินทร์ นวลสว่าง นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3. นายพรชัย นุชเซ๊าะ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ประกาศโดย Webmaster | 24 ก.พ. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและได้รับคุณภาพ 3 ดาว ภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นวัตกรรมประเภท 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานเรื่อง แผ่นประคบสมุนไพรพร้อมใช้ ครูที่ปรึกษาประกอบไปด้วย คุณครูสิรินันนท์ สิทธิชัย และคุณครูอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิทยาศาสตร์) และนักศึกษาประกอบด้วย 1. นางสาวเนติกา ธาราทิวากร นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 การบัญชี 2. นางสาวดารารัตน์ เล็กจินดา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 การบัญชี

อ่านทั้งหมด >>


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


 วิสัยทัศน์ : เป็นวิทยาลัยคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ

 ปรัชญาวิทยาลัย : ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

 อัตลักษณ์ : คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ

 เอกลักษณ์ : ทักษะดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง
แผนก / สาขาวิชา


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

#

การบัญชี

Management

#

การตลาด

Marketing

#

การจัดการสำนักงาน

Office Management Program

#

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

Digital Business Technology Program

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department


#

วิจิตรศิลป์

Fine Art Program

#

คอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer Graphic Program

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department


#

แฟชั่นและสิ่งทอ

Fashion and Textile Program

#

อาหารและโภชนาการ

Food and Nutrition Program

#

คหกรรมศาสตร์

Home Economics Program

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department


#

การโรงแรม

Hotel Program

#

การท่องเที่ยว

Tourism Program

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้ เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2477 เติมชื่อโรงเรียนการเรือนและฝึกหัดครูประกาศนียบัตรเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ พระราชวังรามราชนิเวศ (วังบ้านปืน) โดยมีพันเอกหลวงอาจศรศิลป์ (เปา ธนพุทธ) เป็น ผู้ทําพิธีเปิด และนางสาวศิริพรรณ พละสุ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอน 2 แผนก คือ แผนกการ เรือนและแผนกฝึกหัดครูประกาศนียบัตร พ.ศ. 2482 ย้ายมาอยู่ ณ ที่ดินซึ่งเป็นที่เช่าจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถ.ราชวิถี ตัวอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น สร้างโดย รัชกาลที่ 5 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 3 งาน 60 ตาราง วา ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ร่วมกับข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อ สร้างตึกอุรุพงษ์ไว้เป็นอนุสรณ์ แด่พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช


ระบบ ศธ.ออนไลน์

ระบบ ID Planสื่อการสอนออนไลน์
สื่อ PR วิทยาลัยฯ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


จดหมายข่าว