Cinque Terre

    นายวรากร ชยุติกุล       

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


ข่าวประกาศวิทยาลัยฯอ่านทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด >>

ผลงานนักเรียน นักศึกษา


ประกาศโดย Webmaster | 7 มิ.ย. 2023
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรม คว้า 2 รางวัลระดับ ASIA Special Award: Best Idea Special Award: Best Commercialization ระดับ Undergraduate
ในกิจกรรม The 2nd RAVTE Student Innovation Awards 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากทั้งหมดกว่า 80 ผลงาน ในภูมิภาคเอเชีย จัดโดย สมาคมระดับภูมิภาคเพื่อการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในเอเชีย (Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia: RAVTE)


จัดทำและนำเสนอโดย
1. นายบดินทร์ นวลสว่าง ระดับชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟิก
2. นายดลวัฒน์ แสงภู่ ระดับชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟิก
3. นายพรชัย นุชเซ๊าะ ระดับชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟิก

ครูที่ปรึกษา
1. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. นางสาวสุวภัทร ขำทวี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดภาษาอังกฤษ)

อ่านทั้งหมด >>


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


 วิสัยทัศน์ : เป็นวิทยาลัยคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ

 ปรัชญาวิทยาลัย : ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

 อัตลักษณ์ : คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ

 เอกลักษณ์ : ทักษะดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง
แผนก / สาขาวิชา


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

#

การบัญชี

Management

#

การตลาด

Marketing

#

การจัดการสำนักงาน

Office Management Program

#

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

Digital Business Technology Program

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department


#

วิจิตรศิลป์

Fine Art Program

#

คอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer Graphic Program

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department


#

แฟชั่นและสิ่งทอ

Fashion and Textile Program

#

อาหารและโภชนาการ

Food and Nutrition Program

#

คหกรรมศาสตร์

Home Economics Program

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department


#

การโรงแรม

Hotel Program

#

การท่องเที่ยว

Tourism Program

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้ เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2477 เติมชื่อโรงเรียนการเรือนและฝึกหัดครูประกาศนียบัตรเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ พระราชวังรามราชนิเวศ (วังบ้านปืน) โดยมีพันเอกหลวงอาจศรศิลป์ (เปา ธนพุทธ) เป็น ผู้ทําพิธีเปิด และนางสาวศิริพรรณ พละสุ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอน 2 แผนก คือ แผนกการ เรือนและแผนกฝึกหัดครูประกาศนียบัตร พ.ศ. 2482 ย้ายมาอยู่ ณ ที่ดินซึ่งเป็นที่เช่าจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถ.ราชวิถี ตัวอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น สร้างโดย รัชกาลที่ 5 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 3 งาน 60 ตาราง วา ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ร่วมกับข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อ สร้างตึกอุรุพงษ์ไว้เป็นอนุสรณ์ แด่พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช


ระบบ ศธ.ออนไลน์

ระบบ ID Planสื่อการสอนออนไลน์
สื่อ PR วิทยาลัยฯ


สื่อออนไลน์ tiktok PRView ทั้งหมด >>

สื่อการเรียนการสอน tiktok
View ทั้งหมด >>

ปฏิทินการปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


จดหมายข่าว