Cinque Terre

    นายวรากร ชยุติกุล       

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


ข่าวประกาศวิทยาลัยฯอ่านทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโดย webmaster | 13 พ.ค. 2024
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูง ศธ. ที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ในการประชุม ครม.สัญจร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ในโอกาสนี้ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ ภู่สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ได้นำเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของ สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality)ดำเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำเสอนโดย นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ ครูแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก และตัวแทนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ดิจิทัลกราฟิก ทั้งนี้ มีนักศึกษา และครู สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้ประกอบอาหาร และนักศึกษาสาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการชุดอาหารกลางวันสำหรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการระดับสูง ประกอบด้วยเมนูอาหารอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ต้มจิ๋ว ยำใหญ่ แกงหัวตาล ผัดฉ่าทะเล และอาหารหวาน ได้แก่ ขนมหม้อแกง ขนมตาล และลูกตาลลอยแก้ว และเมนู Box Set ได้แก่ ชุดข้าวหมูทอด ไข่ต้ม น้ำจิ้มแจ่ว และชุดข้าวไก่เทอริยากิและไข่ต้มสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมทุกคน จำนวน 500 กล่อง
ประกาศโดย webmaster | 2 พ.ค. 2024
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ "คุณครูอรุณกมล จันทรส" ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ จากโครงการ The Educator Thailand 2023 ”ค้นหา Influencer ด้านการศึกษา“

ซึ่งคุณครูอรุณกมล จันทรสได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม LearnDi พร้อมกิจกรรมกระบวนการพัฒนาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) ทั้งภาคทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา ระดับประเทศ มาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานจนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2566

อ่านทั้งหมด >>

ผลงานนักเรียน นักศึกษา


ประกาศโดย Webmaster | 6 มิ.ย. 2024
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก คว้ารางวัลนานาชาติ ระดับ เหรียญทอง ในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติภายใต้งาน E-nnovate International invention and innovation summit, Poland 2024 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

ทีมนักเรียนนักศึกษา ประกอบไปด้วย
1. นายดลวัฒน์ แสงภู่ ปวส.2/1 ดิจิทัลกราฟิก
2. นายบดินทร์ นวลสว่าง ปวส.2/1 ดิจิทัลกราฟิก
3. นายพรชัย นุชเซ๊าะ ปวส.2/1 ดิจิทัลกราฟิก
และครูที่ปรึกษา
1. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก
2. นางสาวสุวภัทร ขำทวี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สามารถติดตามรับชมผลงานที่เผยแพร่แบบออนไลน์ Virtual Booth ได้ที่ https://e-nnovate.eu/virtual-booth.php?id=73
ประกาศโดย Webmaster | 11 พ.ค. 2024
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงยินดีกับนักเรียนจากสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 3 ในผลงานที่มีชื่อว่า “พญาคชสีห์สายนทีพิทักษ์” จากทีม PRIB PRI FINE ART ในการประกวดแกะสลักประติมากรรมทราย นานาชาติ 2567 ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "มหัศจรรย์สัตว์เหนือจินตนาการ ดินแดนหิมพานต์" ระหว่างวันที่ 5-11 พ.ค. ที่ผ่านมา

โดยผลงานดังกล่าวจะจัดแสดงระหว่างในวันที่ 5-23 มิ.ย. 2567 ณ เลเจนด์ สยาม พัทยา จังหวัดชลบุรี

ทีม PRIB PRI FINE ART นักศึกษาชั้นปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประกอบด้วย
1 นายศุภวิชญ์ โรมรัมย์
2 นายจิรวัฒน์ สุขสวัสดิ์
3 นางสาวจิดาภา นิลน้อย
โดยมี นายวรปรัชญ์ ปะถานะ เป็นครูที่ปรึกษา

อ่านทั้งหมด >>


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


 วิสัยทัศน์ : เป็นวิทยาลัยคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ

 ปรัชญาวิทยาลัย : ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

 อัตลักษณ์ : คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ

 เอกลักษณ์ : ทักษะดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง
แผนก / สาขาวิชา


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

#

การบัญชี

Management

#

การตลาด

Marketing

#

การจัดการสำนักงาน

Office Management Program

#

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

Digital Business Technology Program

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department


#

วิจิตรศิลป์

Fine Art Program

#

คอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer Graphic Program

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department


#

แฟชั่นและสิ่งทอ

Fashion and Textile Program

#

อาหารและโภชนาการ

Food and Nutrition Program

#

คหกรรมศาสตร์

Home Economics Program

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department


#

การโรงแรม

Hotel Program

#

การท่องเที่ยว

Tourism Program

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้ เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2477 เติมชื่อโรงเรียนการเรือนและฝึกหัดครูประกาศนียบัตรเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ พระราชวังรามราชนิเวศ (วังบ้านปืน) โดยมีพันเอกหลวงอาจศรศิลป์ (เปา ธนพุทธ) เป็น ผู้ทําพิธีเปิด และนางสาวศิริพรรณ พละสุ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอน 2 แผนก คือ แผนกการ เรือนและแผนกฝึกหัดครูประกาศนียบัตร พ.ศ. 2482 ย้ายมาอยู่ ณ ที่ดินซึ่งเป็นที่เช่าจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถ.ราชวิถี ตัวอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น สร้างโดย รัชกาลที่ 5 มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 3 งาน 60 ตาราง วา ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ร่วมกับข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อ สร้างตึกอุรุพงษ์ไว้เป็นอนุสรณ์ แด่พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช


ระบบ ศธ.ออนไลน์

ระบบ ID Planสื่อการสอนออนไลน์
สื่อ PR วิทยาลัยฯ


สื่อออนไลน์ tiktok PRView ทั้งหมด >>

สื่อการเรียนการสอน tiktok
View ทั้งหมด >>

ปฏิทินการปฏิบัติงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


จดหมายข่าว