ผู้บริหารสถานศึกษา


นายวรากร ชยุติกุล


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


นายอรุณ หวังอารี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายกู้เกียรติ ดวงพลพรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางเพ็ญศรี ติฐิโต

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานางสาวแคทรีริน เอี่ยมศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ