แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

งบทดลอง GFMIS
View
รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
View
รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
View
รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
View
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
View