สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด SWOT Analysis
นางสาวจิตรลดา ยศพลพิเนต
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
แรงกดดันทั้ง 5 (Five Forces Model)
นางอภิญญา สมสุข
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ประเภทและลักษณะของงานขาย
นางสาวปนัดดา ภักดีเตล็บ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ส่วนผสมทางการตลาด 4P Marketing Mix
นางสาวฟีอ๊ะ รามัญเศษ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์
นางอภิญญา สมสุข
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน
นางสาวศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
นางสาวปนัดดา ภักดีเตล็บ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
กลยุทธ์การตลาด
นางสาวฟีอ๊ะ รามัญเศษ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวจิตรลดา ยศพลพิเนต
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
กรอบแนวคิด 5W1H ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
นางสาวศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
STP Marketing
นางสาวจิตรลดา ยศพลพิเนต
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การค้าปลีก
นางอภิญญา สมสุข
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle: PLC)
นางสาวฟีอ๊ะ รามัญเศษ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ
นางสาวปนัดดา ภักดีเตล็บ
Views