สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ศิลปวัฒนธรรมไทย (ดนตรีไทย)
นายนิรุต เหลืองอร่าม
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว
นางสาวมนทิรา อภิรัตน์โยธิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
จังหวัดสมุทรสงคราม
นายนิรุต เหลืองอร่าม
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
นางสาวมนทิรา อภิรัตน์โยธิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
มรดกโลก มรดกเรา
นางสาวกัณฐิกา จูมณีย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การหาวันและอายุด้วย Microsoft Excel
นางสาวกัณฐิกา จูมณีย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
CLEAN FOOD
นางสาวมนทิรา อภิรัตน์โยธิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
เกล็ดความรู้การท่องเที่ยว
นายนิรุต เหลืองอร่าม
Views