สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้างแอปพลิเคชันเปียโนด้วย MIT APP INVENTOR
นางสุนิสา อินทนิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Forms
นางสาวอรัญญา เกตุมณี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้าง FORM
นางสาวสมสุข ตรีเมืองปักษ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การใช้โปรแกรมตารางงานเบื้องต้น
นางสงกรานต์ ศิรินาวี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การติดตั้ง Windows 10 บน VMware
นายธีรวัฒน์ แพทย์เพียร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้างแผนภูมิ
นางชัฎฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงาน
นางเพียรวิทย์ ขำทวี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การใช้งาน Table
นางสาวสมสุข ตรีเมืองปักษ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล PHP กับ Appserv
นางสาวสมสุข ตรีเมืองปักษ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ตัวอย่างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล PHP กับ Appserv
นางสาวสมสุข ตรีเมืองปักษ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การค้นหาขั้นสูงและการใช้งาน Google Drive
นางบัวทิพย์ ชิตรัตน์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ขั้นตอนการแก้ปัญหา (วิชาการเขียนโปรแกรม)
นางสาวนุมาศ ยอดประเสริฐ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)
นางสาวอุดมลักษณ์ สุวรรณัง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การติดตั้งโปรแกรมจำลองเซิฟเวอร์ด้วย AppServ
นางสาวสมสุข ตรีเมืองปักษ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การดาวน์โหลดเทมเพลต PowerPoint และการเอาพื้นหลังออกด้วย remove.bg
นางสาวอรัญญา เกตุมณี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การจัดสเปคฯคอมพิวเตอร์ในปี 2022
นายธีรวัฒน์ แพทย์เพียร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
WgqJDGrh1IA
นางสาวนุมาศ ยอดประเสริฐ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสำเร็จรูป
นางเพียรวิทย์ ขำทวี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเข้าสู่โปรแกรม File Explorer และการจัดการโฟลเดอร์
นางสงกรานต์ ศิรินาวี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การค้นหาค่าเป้าหมาย
นางชัฎฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
นางสาวอุดมลักษณ์ สุวรรณัง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้างแอปพลิเคชัน Text To Speech
นางสุนิสา อินทนิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การใช้ for ในภาษา Python
นางสาวสิปภา โชติโภคินสุข
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Empathize)
นางสาวอุดมลักษณ์ สุวรรณัง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้าง Infographic รูปแบบ Pizza
นางสาวสิปภา โชติโภคินสุข
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
คำสั่งทำซ้ำ
นางชัฎฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
หลักการเขียนโปรแกรม
นางเพียรวิทย์ ขำทวี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำ Short Cut ใน Windows 10
นางสงกรานต์ ศิรินาวี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การหาค่า MIN, MAX, AVERAGE, STDEV ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
นางสาวอรัญญา เกตุมณี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การใช้โปรแกรม Wondershare Filmora เบื้องต้น
นายธีรวัฒน์ แพทย์เพียร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานเว็บไซต์
นางสาวนุมาศ ยอดประเสริฐ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การพัฒนาแอปพลิเคชันเบื้องต้นด้วย Ionic Creator
นางสุนิสา อินทนิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
สีกับการสร้างแบรนด์
นางสาวสมสุข ตรีเมืองปักษ์
Views