สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
นางสาวบุษบง นาคะเวช
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การบัญชีห้างหุ้นส่วน
นางเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Smartbiz
นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
นางสุเมตตา จ้อยเจริญ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ระบบบัญชีแยกประเภท
นางสิริทิพย์ ขาวสว่าง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การวิเคราะห์รายการค้า
นางมินท์ธิตา ดำเนินการ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
งบทดลอง
นางสาววันวิสาข์ อบอุ่น
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การลาออกของผู้เป็นหุ้นส่วน
นางเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การผ่านรายการ Posting
นางสาวบุษบง นาคะเวช
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ตั๋วเงินรับ
นางสุเมตตา จ้อยเจริญ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
สมการบัญชี
นางสาวณัฐมน ทองเงิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธี FIFO
นางมินท์ธิตา ดำเนินการ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบเบิกใช้และต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือ
นางสาวกสิณา ทับมนเทียน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การบันทึกรายการในระบบซื้อ ด้วย Smart Biz ตอนที่ 1 "การบันทึกใบสั่งซื้อ"
นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การบันทึกรายการในระบบซื้อ ด้วย Smart Biz ตอนที่ 2
นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การบันทึกรายการในระบบซื้อ ด้วย Smart Biz ตอนที่ 3 "การบันทึกซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ"
นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การบันทึกรายการในระบบซื้อ ด้วย Smart Biz ตอนที่ 4 "การบันทึกซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อโดยค้นใบสั่งซื้อ"
นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การควบคุมภายใน
นางสิริทิพย์ ขาวสว่าง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การจัดสรรกำไรและการตั้งสำรอง
นางเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ต้นทุนขาย
นางสาวบุษบง นาคะเวช
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจฝากขาย
นางสาวกสิณา ทับมนเทียน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การประมาณค่าเผื่อหนี้จะสูญ
นางสุเมตตา จ้อยเจริญ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
TAX POINT จุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
นางสาวณัฐมน ทองเงิน
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การคำนวณวันครบกำหนดและดอกเบี้ยตั๋วเงิน
นางมินท์ธิตา ดำเนินการ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเพิ่มชื่อบริษัทในโปรแกรม Smart Biz Accountant
นางสิริทิพย์ ขาวสว่าง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การจัดทำรายงานต้นทุน
นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน
Views