สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ประติมากรรม ประเภทนูนต่ำ
นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การวาดเขียนทิวทัศน์
นายทรงธรรม ขำทวี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ภาพพิมพ์
นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
เทคนิคพื้นฐานการวาดทิวทัศน์ด้วยสีน้ำ
นายทรงธรรม ขำทวี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเขียนดินสอสีบนกระดาษสีดำ
นายพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ
Views