สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Giving and Asking Personal Information
นางสาวจารวี นาคะเวช
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Personal Information
นางจุไรรัตน์ เตชะสัตยา
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ทฤษฎีผู้บริโภค
นางไพลิน สาพิมพ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
สมบัติของแสง
นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
อสมการ
นางสาวจันทิมา ขาวผ่อง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
สถาบันทางสังคมและบรรทัดฐานทางสังคม
นายณรงค์ศักดิ์ แย้มวงศ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
กฎหมายลักษณะบุคคล
นางสาวนรีรัตน์ อินทร์เจริญ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การกรอกแบบฟอร์ม
นางสาวอรชุมา อำนวยผล
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
พลเมืองดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาววรรณนิภา เทียนสุวรรณ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม (การเช็คอินห้องพัก)
นางสาวสุพัตรา เกษร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Telling the time (การบอกเวลา)
นางสาวอชิภา ยี่สาร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
เทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวสิริรัชต์ สิทธิชัย
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอล
นายวิเวทย์ พรมใจ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพพิเศษ
นางสุนีย์ มุมบ้านเซ่า
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
วิตามินและแร่ธาตุ
นางรัชนีกร โหรชัยยะ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Colour (สี)
นางสาวสุวภัทร ขำทวี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
พลังงาน
นางสาวสิรินันท์ สิทธิชัย
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Part of Bussiness Letter
นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Wh Question
นางจุไรรัตน์ เตชะสัตยา
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Present Continuous Tense
นางสาวอชิภา ยี่สาร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ความยืนหยุ่น อุปสงค์ อุปทาน
นางไพลิน สาพิมพ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
กรดนิวคลีอิก DNA RNA
นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยวิธีขจัดตัวแปร
นางสาวจันทิมา ขาวผ่อง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
พื้นฐานการเต้นลีลาศ
นางสดใส หวังอารี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
หลักการใช้ภาษาไทยเบื้องต้น
นางสุนีย์ มุมบ้านเซ่า
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การกรอกแบบฟอร์ม
นางสาวอรชุมา อำนวยผล
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
นาโนเทคโนโลยี
นางชาดา กาศเกษม
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Writing MEMO
นางสาวสุวภัทร ขำทวี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Describing Appearances
นางสาวจารวี นาคะเวช
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การจัดระเบียบสังคมไทย
นายณรงค์ศักดิ์ แย้มวงศ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ Directions
นางสาวสุพัตรา เกษร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
พลังงานไฟฟ้า
นางสาวสิรินันท์ สิทธิชัย
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
บุคคล
นางสาววิไลลักษณ์ แสงจินดา
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การตั้งราคาขาย
นางสาวกัญญารัตน์ อุ่นรั้ว
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Hanyu PinYin
นายรุสจิพล ม่วงไหมทอง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
How to Write Resume
นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Weather
นางจุไรรัตน์ เตชะสัตยา
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
นางไพลิน สาพิมพ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
นางสาวสิรินันท์ สิทธิชัย
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
สารละลายอิเล็กโทรไลต์
นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
คำไทยที่มักเขียนผิด
นางสาวชุติกาญจน์ ผิวเหลือง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การซื้อขายในระบบผ่อนชำระ
นางสาวกัญญารัตน์ อุ่นรั้ว
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
นางสาวจันทิมา ขาวผ่อง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Adverb of Frequency
นางสาวอชิภา ยี่สาร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Advertisements, Leaflets, Brochures
นางสาวสุพัตรา เกษร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Steps to Presentations
นางสาวสุวภัทร ขำทวี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Sign of Notices
นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
สารเสพติด
นางสาวกนกวรรณ อันบุรี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเต้นลีลาศจังหวะบีกิน
นางสดใส หวังอารี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
วันหยุดและวันลาของลูกจ้าง
นางสาววิไลลักษณ์ แสงจินดา
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ตรรกศาสตร์
นางสาวกัณฐมณี วรบุญมีประเสริฐ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
สังคมไทย ปัญหาสังคมไทย จริยธรรม และค่านิยมที่ควรปลูกฝังในสังคมไทย
นายณรงค์ศักดิ์ แย้มวงศ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การกรอกแบบฟอร์ม
นางสาวอรชุมา อำนวยผล
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
นางชาดา กาศเกษม
Views