สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
งานสารบรรณในสำนักงาน
นางสาวพรทิพย์พา ท้อสุวรรณ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การ
นางนิภาพรรณ ลัทธิธรรม
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
นางจุรีพร วิเชียรโชติ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
พิมพ์ไทยขั้นพัฒนา
นางสาวพรทิพย์พา ท้อสุวรรณ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
องค์การและการจัดการสมัยใหม่
นางสาวจุฬาลักษณา ประพันธ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ผลการวิจัย
ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุณรัตน์ เผือกทอง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การจัดการประชุม
นางจุรีพร วิเชียรโชติ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
นางสาวจุฬาลักษณา ประพันธ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
หนังสือราชการ
นางสาวพรทิพย์พา ท้อสุวรรณ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
มารยาทในการประชุม
นางจุรีพร วิเชียรโชติ
Views