นายวรากร ชยุติกุล ผู้อํานวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายสะอิ้ง เอี่ยมละออ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ นางสาวศุภลักษณ์ ค่าขยาย ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) นางสาวอภิสราภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัย อาชีวศึกษาเพชรบุรี กับ องค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ เพื่อร่วมจัดการศึกษาสนับสนุน การศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ทุนการศึกษา และให้บริการวิชาชีพกับชุมชน และส่งเสริมรายได้ ให้กับประชาชน ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ อําาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 24 เม.ย. 2023