FIX IT CENTER วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER อาชีวะช่วยประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้พร้อมช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2566 โดยมีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาอาหารและ โภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชา การบัญชี และสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตําหรุ และ โรงเรียนศาลาเขื่อน ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ภารกิจที่ 1 บริการซ่อม (Repair) ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ สนับสนุนอุปกรณ์ต่อพ่วงและปรับปรุง ระบบอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภารกิจที่ 2 บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ
ภารกิจที่ 3 บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยครูนํานักเรียน นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ และนําเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 25 เม.ย 2023