วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 28 เม.ย. 2023