วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำโดย นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาองค์การฯ เข้ารับการประเมิินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ ดร.วัชระ เกิดสิน ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง เป็นประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 7 พ.ย. 2023