งานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคี และส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ โดยมี ท่านณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 23 พ.ค. 2024