Cinque Terre
Read More

นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ออกหน่วยบริการเพื่อชุมชน (Fix it Center) เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ หัวใจของเทศบาล คือ งานบริการประชาชน ประจำปี 2565 ณ ลานเอนกประสงค์วัดลาดศรัทธาราม

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นําโดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อํานวยการฯ ให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด และกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจําปี 2565 โดยมีแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมสาธิตงานแกะสลักผักและผลไม้ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ออกบูธจําหน่ายเครื่องดื่มในงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดโดยสํานักงานพัฒนาความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้ารับการประเมินโครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดอาชีวศึกษาเพชรบุรี ณ ห้องประชุมประกายเพชร

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ในวันพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำเสนอบรรยากาศการซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี พร้อมทั้งการตัดสินพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

สภ.เมืองเพชรบุรี ได้มาให้ความรู้กับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เรื่อง ขับขี่ปลอดภัย และ อันตรายจากยาเสพติด

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำโดย ผอ.วรากร ชยุติกุล รองฯแคทรีริน เอี่ยมศิริ คณะครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงสาธิตอาหารไทยและแสดงงานศิลปหัตถกรรมในงานเลี้ยงรับรองการจัดประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกฯ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

Cinque Terre
Read More

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และโรงพระบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ดำเนินโครงการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

งานอาชีวบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาระดับปริญาตรี ปี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ในรูปแบบออนไลน์

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน(Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของ สทศ. ดำเนินการจัดสอบโดยฝ่ายวิชาการ งานวัดผล งานอาชีวบัณฑิตศึกษา และแผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ในการจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 3 สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

Cinque Terre
Read More

งานความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีสถานศึกษา หน่วยงาน และสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือทั้งหมด 11 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์ 2

Cinque Terre
Read More

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินงานการจัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินงานการจัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวส.1 โดยผู้เข้าร่วมงานได้ทำการตรวจ ATK ทุกคน และดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินงานการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวช.1 โดยผู้เข้าร่วมงานได้ทำการตรวจ ATK ทุกคน และดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย
- ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา)
- กิจกรรมสอนการทำพุดดิ้งลูกตาล
- กิจกรรมสอนการทำกุยช่าย, เผือกทอดเทมปุระ
- กิจกรรมสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
- กิจกรรมสอนงานประดิษฐ์พวงหรีดดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา)

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมี นายวรกร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา)

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีดำเนินงานการรับชุดเครื่องแต่งกาย นักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยดำเนินงานจัดการ ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยผู้เข้าร่วมพิธี ได้ทำการตรวจ ATK ภายใน 48 ช.ม. ทุกคน และดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 เม.ย. 65 รับจริงวันที่ 8 เม.ย.65โดยผู้เข้าร่วมพิธี ได้ทำการตรวจ ATK ภายใน 48 ช.ม. ทุกคน ดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที่ 3) ณ วัดคงคารามวริหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดสอบมาตราฐานวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564

Cinque Terre
Read More

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอนำเสนอผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะและเป็นเจ้าของธุรกิจ จำนวน 2 คน ประกอบไปด้วย
1. นางสาววรดา อารีย์รักษ์ (เจ้าของกิจการลายตากปลาและจำหน่ายปลาวง เพ็ญ-เพชร) จบการศึกษาระดับ ปวช. การตลาด ปีการศึกษา 2564 169/2 ม.4 ซ.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
2. นางสาวธัญมน ใจแก้ว (ธุรกิจขายเครื่องสำอางออนไลน์) จบการศึกษาระดับ ปวส.การตลาด ปีการศึกษา 2564 135 หมู่ 4 หนองกระทุ่ม ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

Cinque Terre
Read More

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอนำเสนอผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะและเป็นเจ้าของธุรกิจ จำนวน 2 คน ประกอบไปด้วย
1. นางสาวชลนณี หมวกผึ้ง ธุรกิจ ร้านขายของชำ 1/6 ถนนบ้านชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
2. นางสาวเปรมวดี จันทร์กระจ่าง ธุรกิจทองม้วน 101 หมู่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

Cinque Terre
Read More

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดสอบมาตราฐานวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการโรงแรม ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดสอบ V-NETระดับ ปวช.3 โดยดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ ณ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ซึ่งจัดดำเนินการสอบตามมาตรการป้องกันโควิด-19

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้ารับการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปรับปรุง พ.ศ.2565)

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดสนามสอบ ในการสอบออนไลน์ Rtraining ในโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการ BC1 และ BC2 อาคารแก้วเจ้าจอม โดยดำเนินงานการจัดสอบ ตามมาตราการป้องกันโควิด-19

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 โดยดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19

Cinque Terre
Read More

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดแสดงสาธิต และ จัดจำหน่ายอาหารขนมไทย เครื่องดื่ม การแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ และการแสดงดนตรีโฟคซอง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีในงานพระนครคีรี ปี 2565 (ครั้งที่ 35)

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับนายรักชริน บานเย็น และนางสาวชลธิชา เชยชม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะ การนำเสนอรายการนำเที่ยว ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นระดับ ปวช. ประเภท ทีม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ควบคุมโดย ครูนิรุต เหลืองอร่าม

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชุติกาญจน์ เกิดประทุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ควบคุมโดย ครูสุนีย์ มุมบ้านเซ่า

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับ นายชัฏชวาล บังจิต นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะประติมากรรม (ปั้นคนเหมือน) ของสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ในการแข่งขันทักษะระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ควบคุมโดย ครูพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสโรชา วงศ์ปฐมา นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะ การวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ของสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ในการแข่งขันทักษะระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ควบคุมโดย ครูทรงธรรม ขำทวี

Cinque Terre
Read More

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการสาธิตอาหารไทยโบราณ (ห้องเครื่องวังหลวง) โดยมีนักเรียน - นักศึกษา แผนกอาหารและโภชนาการ เป็นผู้สาธิตในการทำอาหาร ในงานพระนครคีรีครั้งที่ 35

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 วันที่ 18-27 ก.พ.65 โดยได้จัดกิจกรรมบริเวณ ด้านบนเขาวัง จะเป็นการสาธิตอาหารไทยโบราณ (ห้องเครื่องวังหลวง) ประกอบไปด้วยเซตอาหารเย็น เซตอาหารว่างไทย เซตขนมไทย เซตอาหารว่าง เซตอาหารไทยฟิวชั่น ทุกท่านที่เดินขึ้นเขาวัง สามารถแวะรับชมและชิมได้ ในคอนเซปงาน โชว์-แช๊ะ-แชร์-ชิม

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้ร่วมจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 65 ถึง วันที่ 27 ก.พ.65 ซึ่งได้จัดกิจกรรมบริเวณ ด้านหน้าวิทยาลัยฯ จะประกอบไปด้วย การแนะแนวสถานศึกษาต่อ/ การขายขนมไทย/ ร้าน food truck ขายน้ำต่างๆ /ขายหอยครก, บัวลอย, น้ำสมุนไพร และดนตรีโฟคซอง ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน-นักศึกษา โดยสามารถเข้ามาซื้ออุดหนุนได้ เริ่มขายตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น.

Cinque Terre
Read More

นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 “Phetchaburi City of Gastronomy ตำนานอาหาร สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำพระนครคีรี สดุดี จอมราชัน” ระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน และมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วม ณ เวทีกลาง บริเวณอุทยาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และโรงพระบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ดำเนินโครงการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

แผนกวิชาคหกรรม ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย (ระย้าน้อย) ระดับ ปวช. และการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจมาตรฐานสากล (ประดิษฐ์พวงหรีดแบบไทย) ระดับ ปวส. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับนายภคพล เพ็ชรภักดีพงษ์ และ นายกฤติเดช สุดเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ควบคุมโดย ครูธีรวัฒน์ แพทย์เพียร

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสุจิรา รวยสิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ควบคุมโดย ครูรุสจิพล ม่วงไหมทอง

Cinque Terre
Read More

ขอแสดงความยินดี กับนายรักชริน บานเย็น และ นางสาวชลธิชา เชยชม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ การนำเสนอรายการนำเที่ยว ในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท ทีม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ควบคุมโดย ครูนิรุต เหลืองอร่าม

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับนางสาวปิยพัชร ช่อเงิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ควบคุมโดย ครูจุรีพร วิเชียรโชติ

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับนางสาวปวีณา ธนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ควบคุมโดย ครูจุรีพร วิเชียรโชติ

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชุติกาญจน์ เกิดประทุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ควบคุมโดย ครูสุนีย์ มุมบ้านเซ่า

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับนายชัฏชวาล บังจิต นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองได้ไปต่อระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะประติมากรรม(ปั้นคนเหมือน) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ควบคุมโดย ครูพิเชษฐ์ ศรีสุพรรณ

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสโรชา วงค์ปฐมา นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้ไปต่อระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ควบคุมโดย ครูทรงธรรม ขำทวี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับนายสุรภัทร เทพรอด และ นางสาวพิมพ์วิไล ราชอาสา ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม ได้ไปต่อระดับชาติ ควบคุมโดย ครูวงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับนางสาววารินทร์ ขันบุตร และ นางสาววิชญาดา พรมสาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภททีม ได้ไปต่อระดับชาติ ควบคุมโดย ครูสิริทิพย์ ขาวสว่าง

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดี กับ นายอนุวัฒร บุญส่ง, นางสาวสุกัญญา โลหะพันธ์ และ นางสาวบุญญานุช ประสาท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ การประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม ได้ไปต่อระดับชาติ ควบคุมโดย ครูสุกัญญา บุญแท้

Cinque Terre
Read More

แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ 3D แอนิเมชั่น ออกแบบ Model R-Superhero ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง Imac อาคารแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา 1 โดยดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19

Cinque Terre
Read More

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยมี ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากร

Cinque Terre
Read More

พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพและพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564

Cinque Terre
Read More

การบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติรับราชการทหาร แนวทางการติดต่อกับหน่วยสัสดี ของการรับสมัครทหารกองเกิน ด้วยระบบออนไลน์ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภายในจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีเปิด การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด อาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สถานศึกษาขนาดกลาง ผู้เข้ารับการประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้ารับการประเมินหลักสูตรปริญญาตรี พร้อม การศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ โรงงานลุงเอนกขนมหวานเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การเข้าประกวด “Coffee break gastronomy” ในหัวข้อเรื่อง เมืองสร้างสรรค์ อาหารเพชรบุรี เปิดครัว ประลองฝีมือ ปรุงแต่งรสชาติ คาว หวาน และเครื่องดื่ม หวังจัดชุดของว่าง Coffee Break ยกระดับสู่สากล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยมีครูและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ทีม ครัวอาชีวะเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 1. นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร ครูผู้ควบคุมทีม 2. นางสาววรารัตน์ แดงเพ็ชร ครูผู้ควบคุมทีม 3. นางสาวธัญสุดา พราหมาณ์เพชร นักศึกษา ชั้น ปวส.1 แผนกอาหารและโภชนาการ 4. นายคฑาวุธ ยืนเยี่ยม นักศึกษา ชั้น ปวส.1 แผนกอาหารและโภชนาการ 5. นายบัณฑิต อุ่มบุญ นักศึกษา ชั้น ปวส.1 แผนกอาหารและโภชนาการ และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องนำผลงานไปจัดแสดงอาหารว่างเข้าร่วมงาน จำนวน 100 ชุด โดยมีเงินสนับสนุน จำนวน 8,000 บาท ในงาน Phetchaburi City of Gastronomy : CHA-AM Food Festival ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ จุดชมวิว ชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

สำนักงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้เข้ามาทำการ SWAP ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินงานประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-Site และ Online ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารรัตนมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสว่างสรรเพชร เพชรบุรี ที่ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อ มาพ่นฆ่าเชื้อโรค Covid-19 ตามอาคารสถานที่และห้องเรียนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมการเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างแฟ้มสะสมผลงานดิจิทัล ( Google Site) ให้กับคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินงานประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ สระมรกต เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 *โดยดำเนินกิจกรรม ตามมาตราการป้องกันโควิด-19*

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนลูกเสือดูแลนักเรียนนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 เข็มที่ 2 โดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้ร่วมจัดทำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 350 ชุดมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนบ้านใหม่ล่าง ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดูแลนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) เข็มที่ 1 Pfizer โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ณ.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกันจัดทำข้าวกล่องมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้องและโรงพยาบาลแก่งกระจาน

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร *โดยดำเนินกิจกรรม ตามมาตราการป้องกันโควิด-19*

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้ร่วมจัดทำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2 โรงพยาบาล ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลชะอำ และโรงพยาบาลท่ายาง

Cinque Terre
Read More

บุคลากร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมมอบดอกไม้ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 9 ท่าน ประกอบไปด้วย 1.ครูภัทรกร เสียงสนั่น 2.ครูจรูญ สุขศรี 3.ครูสุเนตตา ศรีจันทร์เฟื้อ 4.ครูนิภาพรรณ ลัทธิธรรม 5.ครูสิริจันทร์ อนันต์วัฒนาพร 6.ครูพีรชิตา อยู่จันทร์ 7.ครูวีรวิชญ์ สุทธิชัยโชตน์ธน 8.ครูสุขสันต์ จ้อยเจริญ และ 9.ครูบัวทิพย์ ชิตรัตน์

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้ร่วมจัดทำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2 โรงพยาบาล ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลบ้านแหลม และโรงพยาบาลเข้าย้อย

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและเคารพธงชาติไทย ณ ด้านหน้าตึกอุรุงพษ์ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย (104 ปี ธงชาติไทย)

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการสอบออนไลน์ Rtraining ในโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการ BC1 และ BC2 อาคารแก้วเจ้าจอม *โดยดำเนินงานการจัดสอบ ตามมาตราการป้องกันโควิด-19*

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ครบรอบ 87 ปี โดยดำเนินการจัดภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการสอบออนไลน์ Rtraining ในโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 จำนวน 2 หลักสูตร 3 รอบ เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ BC1 และ BC2 อาคารแก้วเจ้าจอม *โดยดำเนินงานการจัดสอบ ตามมาตราการป้องกันโควิด-19*

Cinque Terre
Read More

ร่วมจัดทำข้าวกล่องมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านลาด จำนวน 200 กล่อง

Cinque Terre
Read More

ร่วมจัดทำอาหารกล่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี จำนวน 200 ชุด พร้อมน้ำดื่ม

Cinque Terre
Read More

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งกรรมการนิเทศธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และนิเทศแต่ละธุรกิจพร้อมให้คำแนะนำแก้นักเรียน นักศึกษาแต่ละธุรกิจ

Cinque Terre
Read More

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินการควบคุมและดำเนินการให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละธุรกิจศึกษาสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

Cinque Terre
Read More

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดอบรมและประกวดรูปแบบออนไลน์ แผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม และผลไม้ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม บ้านลาด บ้านแหลม และแก่งกระจาน

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมใจจัดทำข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง น้ำดื่ม 1,600ขวด พร้อมทั้งเค้กบราวนี่ จำนวน 1,000 ชิ้น ไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรี 1. โรงพยาบาลชะอำ ข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง/น้ำดื่ม 800 ขวด / ขนมเค้ก 200 ชิ้น 2. โรงพยาบาลท่ายาง ข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง/น้ำดื่ม 200 ขวด / ขนมเค้ก 200 ชิ้น 3. โรงพยาบาลแก่งกระจาน ข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง/น้ำดื่ม 150 ขวด / ขนมเค้ก 150 ชิ้น 4. โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ ข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง/น้ำดื่ม 50 ขวด / ขนมเค้ก 50 ชิ้น 5. โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง ข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง/น้ำดื่ม 200 ขวด / ขนมเค้ก 200 ชิ้น 6. โรงพยาบาลบ้านแหลม ข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง/น้ำดื่ม 200 ขวด / ขนมเค้ก 200 ชิ้น

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีมอบข้าวกล่อง ขนม เค้กกล้วยหอม/จำนวน 1,000 กล่อง น้ำดื่ม 1,008 ขวด กล่องข้าวเปล่า 2,100กล่อง ให รพ ในจังหวัดเพชรบุรีดังนี้ 1. โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี จำนวน 500 กล่อง/น้ำดื่ม 500 ขวด 2. โรงพยาบาลบ้านลาด จำนวน 300 กล่อง/น้ำดื่ม 500ขวด 3. โรงพยาบาลเขาย้อย จำนวน 200 กล่อง/น้ำดื่ม208 ขวด 4. โรงพยาบาลท่ายาง กล่องข้าว จำนวน 2,100 กล่อง

Cinque Terre
Read More

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล ในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติการทำหน่วยสมรรถนะสาขาวิชาธุรกิจดิจิตอล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยมี ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากร

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัยฯ ดำเนินงานจัดการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)