Cinque Terre
Read More

ทำบุญอาคารแก้วเจ้าจอม อาคารรัตนมณี และเรือนพยาบาล วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ยินดีต้อนรับ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมตึกอุรุพงษ์

Cinque Terre
Read More

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการสอนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประจำภาคเรียน ปี 2562 (วันแรก)

Cinque Terre
Read More

พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมราชย์ฉัตรวัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ #ภาพโดยนายชยุต

Cinque Terre
Read More

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 สาขาวิชาการโรงแรม วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

Cinque Terre
Read More

ประเพณีในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพร ปี 2562

Cinque Terre
Read More

รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบ 3 ณ ห้องประชุมประกายเพชร ในวันที่ 9 เมษายน 2562

Cinque Terre
Read More

อบรม Young ios, Developer Camp

Cinque Terre
Read More

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ จ.เพชรบุรี สำหรับทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก เมื่อเวลา 10.30 น วันนี้ 6 เมษายน 2562 ชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center

Cinque Terre
Read More

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา