Cinque Terre
Read More

ทำสัญญา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 สิงหาคม 2562

Cinque Terre
Read More

Fix it Center วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาดอนคานจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ คณะคุณครูและนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ระหว่าง วันที่ 29 ก.ค.-27 ส.ค.62

Cinque Terre
Read More

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป มอบเหรียญรางวัลและเกียรติ บัตรการแข่งขันกีฬา ระดับภาค ภาคกลาง ปฐมนครเกมส์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา

Cinque Terre
Read More

Fix it Center วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

Cinque Terre
Read More

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๑๐ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๑๐

Cinque Terre
Read More

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 26 กราฎาคม 2562 โดย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงานและนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

Fix it Center วันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า โดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคลังประจำจังหวัดเพชรบุรี 23 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการอบรมความรู้จราจรและทำใบอนุณาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2562 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 18 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีซ้อมรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 13 กรกฎาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงาน และนักเรียนนักศึกษา ถวายเทียน กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียน ณ วัดรัตนตรัย เพชรบุรี ปี 2562 10 ก.ค. 62

Cinque Terre
Read More

กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ปี 2562 หล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีหล่อเทียนจัดเป็นพระราชกุศลและเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้าน อีกด้วย โดยกำหนดจัดงานราชพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน ๘ ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษา โดย..คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงานและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร โดย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีกากศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๙ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราข ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 1,000,000 ต้น วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พันตำรวจโทเอกชัย ศรีเมือง รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี บรรยายให้ความรู้ เรื่องการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษา ที่หอ ประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

Cinque Terre
Read More

ทำบุญอาคารแก้วเจ้าจอม อาคารรัตนมณี และเรือนพยาบาล วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ยินดีต้อนรับ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมตึกอุรุพงษ์

Cinque Terre
Read More

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการสอนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประจำภาคเรียน ปี 2562 (วันแรก)

Cinque Terre
Read More

พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมราชย์ฉัตรวัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ #ภาพโดยนายชยุต

Cinque Terre
Read More

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 สาขาวิชาการโรงแรม วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

Cinque Terre
Read More

ประเพณีในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพร ปี 2562

Cinque Terre
Read More

รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบ 3 ณ ห้องประชุมประกายเพชร ในวันที่ 9 เมษายน 2562

Cinque Terre
Read More

อบรม Young ios, Developer Camp

Cinque Terre
Read More

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ จ.เพชรบุรี สำหรับทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก เมื่อเวลา 10.30 น วันนี้ 6 เมษายน 2562 ชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center

Cinque Terre
Read More

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

Cinque Terre
Read More