Decrease text size Decrease text size

E-Office งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร จัดอบรมโครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ E-Office ให้แก่บุคลกรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมประกายเพชรโดยมี ครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นวิทยากร

17 ธ.ค. 2561https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1079465188899226&id=100005072657043&__tn__=C-R

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม