Cinque Terre


ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผลงาน การวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ประเภท
ชื่อผลงาน
ฃื่อ ผู้จัดทำ
ปี
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ เกมส์รู้เรื่องเมืองเพ็ชร นายนครินทร์ เอ่ยเสิก
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ข้าวเกรียบว่าวมินิจมูกข้าว นายรชานนท์ ลพบุตร
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ โครงการสื่อการเรียนการสอนวิชาห้างหุ้นส่วน นางสาวนุจรีย์ พ่วงอำไพ
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ดินผสมชีวภาพ นายศักดิภัทร ลพบุตร
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ที่นวดฝ่าเท้าลูกแก้วมหัศจรรย์ นางสาวอาริยา ถนัดสัญญา
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ปั๊บสติ๊กไส้จาวตาล นางสาวอัจฉรา เปลี่ยนอารมณ์
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากผิวมะกรูดและเปลือกกล้วย นางสาวนวพร ใช่ทอง
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาหอยเสียบ นางสาววรรณพร โสตะทวิ
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋แช่แข็ง นางสาวทิพวิมล สระสำราญ
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ พาสต้าแป้งเม็ดบัวเสริมงาแช่แข็ง นายภาคิน สาบุตร
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ยาหม่องสำมะงา นางสาวศิริวรรณ นาคสาม
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ สติ๊กขัดรองเท้า นางสาวมณีรัตน์ ทองไทย
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ สบู่มังคุดไหมทอง นางสาววรัญญา ชูนำไชย
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ สบู่สะเดา นางสาวธันย์ชนก น้อยบุตร
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ สเปรย์ปรับอากาศจากสมุนไพร นางสาวจิตรวดี ดวงดาว
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ อินโฟกราฟิกส์ ท่องเที่ยวเพชรบุรี นางสาวศศิรินทร์ วุฒิสาธิยานนท์
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์พยุงถุงทวารเทียม นางสาวณัฐริญา สืบสม
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ แอปพลิเคชั่น ครัวอาชีสเพชรดิลิฟเวอร์ลี่ นางสาวณิชกานต์ เต็มดี
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นทำเนียบรุ่นแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวทิพจุฑา กมลคุ้มพาณิชย์
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นแปลคำย่อภาษาคอมพิวเตอร์ นางสาวรุ่งวรินทร์ รุ่งชัชชะ
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ไอศกรีม B bean นางสาวศศลักษณ์ บุตรเมือง
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ R-snack นายวัฒนพงษ์ ทองแต้ม
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีด้วย QR CODE นางสาวรัชนก ทองกลับ
2560
View
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของนิ้วมือ นายศุภกิจ ชูกลิ่น
2560
View
สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลครุภัณฑ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวศศิประภา มีจุ้ย
2560
View
สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นเพื่อนผู้สูงวัย นางสาวณีรนุช ชัยณรงค์
2560
View
สิ่งประดิษฐ์ คุกกี้แป้งข้าวเจ้างา ฉวีวรรณ วงศ์ขยาย
2559
View
สิ่งประดิษฐ์ ทองม้วนใบชะครามจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ นางสาวศุภรา สิมอุดร
2559
View
สิ่งประดิษฐ์ ประติมากรรมปูนปั้นประยุกต์ นางสาวณัฐธิกานต์ อินทร์ขำ
2559
View
สิ่งประดิษฐ์ ปาท่องโก๋เพื่อสุขภาพ นายภาคิน สาบุตร
2559
View
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์สไลด์ขอดเกล็ดปลา นายสิงห์ชัย คงบังคับ
2559
View
สิ่งประดิษฐ์ Power bank ฉุกเฉิน นายธาม ยิบประดิษฐ์
2559
View
งานวิจัย การแก้ปัญหาการวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีโดยใช้ชุดฝึกทักษะ การวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชี ด้วยกระบวนการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน
2561
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปิดและหาตำแหน่งยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ สุนิสา อินทนิน และคณะ
2561
View
งานวิจัย การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ปิดและหาตำแหน่งยานยนต์ นายสันติ วงษ์สุนทร และคณะ
2560
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องเปิด-ปิดน้า อัตโนมัติ อลิสา การะเกตุ และคณะ
2560
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องส่งสัญญาณเตือนเด็กตื่นนอนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ณิชาภัทร สอนปัน และคณะ
2560
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารปลาแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ เบญจมาศ ม่านทอง และคณะ
2560
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างถังขยะอัจฉริยะ ฌาลิดา แย้มนิล และคณะ
2560
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างรถบังคับพร้อมกล้อง Web Cam ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ นุชนาฎ ศรีบุญเพ็ง
2560
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟออนไลน์ พิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ และคณะ
2560
View
งานวิจัย เค้กลูกพรุนหญ้าหวาน นายวัฒนพงษ์ ทองแต้ม
2560
View
งานวิจัย เครื่องรดน้ำเห็ดนางฟ้ำภูฏานผฝ่านสมาร์ทโฟน ชมพูนิกข์ บุญประกอบพร และคณะ
2560
View
งานวิจัย แอปพลิเคชันบทเพลงพระราชนิพนธ์ นายชญานนท์ เจริญทวีวิจิตร
2560
View
งานวิจัย เครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค นางสาวรัตนาภรณ์ นุชเนตร
2559
View
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา ด้วย Google Site ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สุนิสา อินทนิน
2561
View
วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย
2560
View
วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204-2007 เรื่อง ฐานข้อมูลกับ sql สุนิสา อินทนิน
2560
View
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพด้วยกูเกิลคลาสรูม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สุนิสา อินทนิน
2560
View
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม เรื่อง การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Protodex Proshow ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชา การโรงแรม นายธีรวัฒน์ แพทย์เพียร
2560
View
วิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย
2560
View
วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204-2007 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา PHP สุนิสา อินทนิน
2559
View
วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา รหัสวิชา 3204-2107 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สุนิสา อินทนิน
2559
View
วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัส 2204 2007 วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด สุนิสา อินทนิน
2558
View
วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 2204-2008 เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลและตาราง สุนิสา อินทนิน
2558
View
วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำฯ สุนิสา อินทนิน
2557
View