Cinque Terre

ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยฯ

Cinque Terre
Cinque Terre


รายละเอียด
วันที่โพสต์
Action
Cinque Terre รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2562
2019-05-02 09:08:09
View
Cinque Terre ประกาศพ้นสภาพ เพราะผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
2019-04-25 21:47:26
View
Cinque Terre ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
2019-04-14 18:51:31
View
Cinque Terre ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 3) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
2019-04-14 17:51:11
View
Cinque Terre ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอบ 3) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
2019-04-14 17:51:02
View
Cinque Terre ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 (เทียบโอน สาขาวิชาการโรงแรม)
2019-04-14 17:50:54
View
Cinque Terre ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 2)
2019-04-14 17:50:47
View
Cinque Terre ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
2019-04-14 17:52:06
View
Cinque Terre รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาคกลางประจำปีการศึกษา2561
2019-04-14 17:51:54
View


Cinque Terreรายละเอียด
Action
ทำบุญอาคารแก้วเจ้าจอม อาคารรัตนมณี และเรือนพยาบาล วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
ยินดีต้อนรับ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมตึกอุรุพงษ์
View
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
โครงการสอนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประจำภาคเรียน ปี 2562 (วันแรก)
View
พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมราชย์ฉัตรวัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ #ภาพโดยนายชยุต
View
ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 สาขาวิชาการโรงแรม วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
View
ประเพณีในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพร ปี 2562
View
รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบ 3 ณ ห้องประชุมประกายเพชร ในวันที่ 9 เมษายน 2562
View
อบรม Young ios, Developer Camp
View
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ จ.เพชรบุรี สำหรับทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก เมื่อเวลา 10.30 น วันนี้ 6 เมษายน 2562 ชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี
View
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
View
ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center
View
พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
View