Cinque Terre

ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยฯ

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre


รายละเอียด
วันที่โพสต์
Action
Cinque Terre ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ( รอบ ปกติ 1) ระดับชั้น ปวช.และปวส. ในวันที่ 19 ม.ค.2563
2020-01-18 00:29:31
View
Cinque Terre การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2020-01-07 15:49:13
View
Cinque Terre ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
2020-01-06 12:19:00
View
Cinque Terre ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
2020-01-06 12:14:38
View
Cinque Terre ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
2020-01-06 12:16:48
View
Cinque Terre ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
2019-10-29 18:25:11
View
Cinque Terre เอกสาร รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา รอบโควต้า
2019-10-29 13:48:37
View
Cinque Terre รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
2019-09-06 11:19:02
View
Cinque Terre ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2019-09-06 11:18:03
View
Cinque Terre สรุปประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก
2019-07-10 22:41:08
View
Cinque Terre รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2562
2019-05-02 09:08:09
View
Cinque Terre ประกาศพ้นสภาพ เพราะผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
2019-04-25 21:47:26
View
Cinque Terre ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
2019-04-14 18:51:31
View
Cinque Terre ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 3) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
2019-04-14 17:51:11
View
Cinque Terre ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอบ 3) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
2019-04-14 17:51:02
View
Cinque Terre ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 (เทียบโอน สาขาวิชาการโรงแรม)
2019-04-14 17:50:54
View
Cinque Terre ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 2)
2019-04-14 17:50:47
View
Cinque Terre ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
2019-04-14 17:52:06
View
Cinque Terre รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาคกลางประจำปีการศึกษา2561
2019-04-14 17:51:54
View


Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terreรายละเอียด
Action
ทำสัญญา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 สิงหาคม 2562
View
Fix it Center วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
View
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาดอนคานจังหวัดเพชรบุรี
View
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ คณะคุณครูและนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ระหว่าง วันที่ 29 ก.ค.-27 ส.ค.62
View
ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป มอบเหรียญรางวัลและเกียรติ บัตรการแข่งขันกีฬา ระดับภาค ภาคกลาง ปฐมนครเกมส์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา
View
Fix it Center วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
View
พิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
View
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๑๐ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๑๐
View
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 26 กราฎาคม 2562 โดย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงานและนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
Fix it Center วันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
View
โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า โดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคลังประจำจังหวัดเพชรบุรี 23 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
โครงการอบรมความรู้จราจรและทำใบอนุณาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2562 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
การสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 18 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
พิธีซ้อมรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 13 กรกฎาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
View
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงาน และนักเรียนนักศึกษา ถวายเทียน กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียน ณ วัดรัตนตรัย เพชรบุรี ปี 2562 10 ก.ค. 62
View
กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ปี 2562 หล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีหล่อเทียนจัดเป็นพระราชกุศลและเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้าน อีกด้วย โดยกำหนดจัดงานราชพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน ๘ ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษา โดย..คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงานและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร โดย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีกากศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๙ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
View
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราข ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
View
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 1,000,000 ต้น วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
พันตำรวจโทเอกชัย ศรีเมือง รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี บรรยายให้ความรู้ เรื่องการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษา ที่หอ ประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
View
ทำบุญอาคารแก้วเจ้าจอม อาคารรัตนมณี และเรือนพยาบาล วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
ยินดีต้อนรับ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมตึกอุรุพงษ์
View
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
โครงการสอนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประจำภาคเรียน ปี 2562 (วันแรก)
View
พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมราชย์ฉัตรวัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ #ภาพโดยนายชยุต
View
ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 สาขาวิชาการโรงแรม วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
View
โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
View
ประเพณีในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพร ปี 2562
View
รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบ 3 ณ ห้องประชุมประกายเพชร ในวันที่ 9 เมษายน 2562
View
อบรม Young ios, Developer Camp
View
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ จ.เพชรบุรี สำหรับทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก เมื่อเวลา 10.30 น วันนี้ 6 เมษายน 2562 ชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี
View
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
View
ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center
View
พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
View
View