Cinque Terre

ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยฯCinque Terre

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

นางเพ็ญศรี ติฐิโต (อ้อ)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางกนกพรรณ โสมาศรีสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวอนัฐศร สงบจิต (ออม)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอรุณ หวังอารี (เลาะห์)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ