Cinque Terre

ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยฯ
1,067

จำนวนนักเรียน ปวช.

538

จำนวนนักเรียน ปวส.

67

จำนวนนักเรียน ป.ตรี

   

Picture
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
แผนก
นางจุรีพร วิเชียรโชติ

สาขาวิชาเลขานุการ
นางสาวอนัฐ สงบจิต

ฝ่ายบริหาร
นายอรุณ หวังอารี

ฝ่ายบริหาร
นางเพ็ญศรี ติฐิโต

ฝ่ายบริหาร
นางกนกพรรณ โสมาศรีสวัสดิ์

ฝ่ายบริหาร
นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป

ฝ่ายบริหาร
นางวัลยา เนติมากุล

สาขาวิชาเลขานุการ
นางนิภาพรรณ ลัทธิธรรม

สาขาวิชาเลขานุการ
นางสุเนตรตา ศรีจันทร์เฟื้อ

สาขาวิชาเลขานุการ
นางนันทพร ฉายแสงเดือน

สาขาวิชาเลขานุการ
นางสาวพรทิพย์พา ท้อสุวรรณ

สาขาวิชาเลขานุการ
นางสาวชนากานต์ ป้องกัน

สาขาวิชาเลขานุการ
นางจิราพร สันหนัง

สาขาวิชาเลขานุการ
นางสาวมาลินี ศรีจันทร์

สาขาวิชาเลขานุการ
นางสาววาริน ทิมเมฆ

สาขาวิชาเลขานุการ
นางสาวจิตรา สีงาม

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน
นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียด
ปี พ.ศ.
Edit
รายการครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปี 2559
2559
View
รายการ
2560
View


ข้อมูลทางการเงิน


id
เดือน
ปี พ.ศ.
View
20 ตุลาคม
2559
View
21 พฤศจิกายน
2559
View
22 ธันวาคม
2559
View
23 มกราคม
2560
View
24 กุมภาพันธ์
2560
View
25 มีนาคม
2560
View
26 เมษายน
2560
View
27 พฤษภาคม
2560
View
28 มิถุนายน
2560
View
29 กรกฎาคม
2560
View
30 สิงหาคม
2560
View
31 กันยายน
2560
View
32 ตุลาคม
2560
View
33 พฤศจิกายน
2560
View
34 ธันวาคม
2560
View
35 มกราคม
2561
View
36 กุมภาพันธ์
2561
View
37 มีนาคม
2561
View
38 เมษายน
2561
View
39 พฤษภาคม
2561
View
40 มิถุนายน
2561
View
41 กรกฎาคม
2561
View
42 สิงหาคม
2561
View
43 กันยายน
2561
View
44 ตุลาคม
2561
View
45 พฤศจิกายน
2561
View
46 ธันวาคม
2561
View
47 มกราคม
2562
View
48 กุมภาพันธ์
2562
View
49 มีนาคม
2562
View
50 เมษายน
2562
View
51 พฤษภาคม
2562
View


ข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์


ประเภท
ชื่อผลงาน
ฃื่อ ผู้จัดทำ
ปีที่จัดทำ
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ เกมส์รู้เรื่องเมืองเพ็ชร นายนครินทร์ เอ่ยเสิก
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ข้าวเกรียบว่าวมินิจมูกข้าว นายรชานนท์ ลพบุตร
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ โครงการสื่อการเรียนการสอนวิชาห้างหุ้นส่วน นางสาวนุจรีย์ พ่วงอำไพ
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ดินผสมชีวภาพ นายศักดิภัทร ลพบุตร
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ที่นวดฝ่าเท้าลูกแก้วมหัศจรรย์ นางสาวอาริยา ถนัดสัญญา
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ปั๊บสติ๊กไส้จาวตาล นางสาวอัจฉรา เปลี่ยนอารมณ์
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากผิวมะกรูดและเปลือกกล้วย นางสาวนวพร ใช่ทอง
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาหอยเสียบ นางสาววรรณพร โสตะทวิ
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋แช่แข็ง นางสาวทิพวิมล สระสำราญ
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ พาสต้าแป้งเม็ดบัวเสริมงาแช่แข็ง นายภาคิน สาบุตร
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ยาหม่องสำมะงา นางสาวศิริวรรณ นาคสาม
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ สติ๊กขัดรองเท้า นางสาวมณีรัตน์ ทองไทย
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ สบู่มังคุดไหมทอง นางสาววรัญญา ชูนำไชย
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ สบู่สะเดา นางสาวธันย์ชนก น้อยบุตร
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ สเปรย์ปรับอากาศจากสมุนไพร นางสาวจิตรวดี ดวงดาว
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ อินโฟกราฟิกส์ ท่องเที่ยวเพชรบุรี นางสาวศศิรินทร์ วุฒิสาธิยานนท์
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์พยุงถุงทวารเทียม นางสาวณัฐริญา สืบสม
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ แอปพลิเคชั่น ครัวอาชีสเพชรดิลิฟเวอร์ลี่ นางสาวณิชกานต์ เต็มดี
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นทำเนียบรุ่นแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวทิพจุฑา กมลคุ้มพาณิชย์
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นแปลคำย่อภาษาคอมพิวเตอร์ นางสาวรุ่งวรินทร์ รุ่งชัชชะ
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ ไอศกรีม B bean นางสาวศศลักษณ์ บุตรเมือง
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ R-snack นายวัฒนพงษ์ ทองแต้ม
2561
View
สิ่งประดิษฐ์ แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีด้วย QR CODE นางสาวรัชนก ทองกลับ
2560
View
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของนิ้วมือ นายศุภกิจ ชูกลิ่น
2560
View
สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลครุภัณฑ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวศศิประภา มีจุ้ย
2560
View
สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นเพื่อนผู้สูงวัย นางสาวณีรนุช ชัยณรงค์
2560
View
สิ่งประดิษฐ์ คุกกี้แป้งข้าวเจ้างา ฉวีวรรณ วงศ์ขยาย
2559
View
สิ่งประดิษฐ์ ทองม้วนใบชะครามจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ นางสาวศุภรา สิมอุดร
2559
View
สิ่งประดิษฐ์ ประติมากรรมปูนปั้นประยุกต์ นางสาวณัฐธิกานต์ อินทร์ขำ
2559
View
สิ่งประดิษฐ์ ปาท่องโก๋เพื่อสุขภาพ นายภาคิน สาบุตร
2559
View
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์สไลด์ขอดเกล็ดปลา นายสิงห์ชัย คงบังคับ
2559
View
สิ่งประดิษฐ์ Power bank ฉุกเฉิน นายธาม ยิบประดิษฐ์
2559
View
งานวิจัย การแก้ปัญหาการวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีโดยใช้ชุดฝึกทักษะ การวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชี ด้วยกระบวนการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน
2561
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปิดและหาตำแหน่งยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ สุนิสา อินทนิน และคณะ
2561
View
งานวิจัย การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ปิดและหาตำแหน่งยานยนต์ นายสันติ วงษ์สุนทร และคณะ
2560
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องเปิด-ปิดน้า อัตโนมัติ อลิสา การะเกตุ และคณะ
2560
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องส่งสัญญาณเตือนเด็กตื่นนอนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ณิชาภัทร สอนปัน และคณะ
2560
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารปลาแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ เบญจมาศ ม่านทอง และคณะ
2560
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างถังขยะอัจฉริยะ ฌาลิดา แย้มนิล และคณะ
2560
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างรถบังคับพร้อมกล้อง Web Cam ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ นุชนาฎ ศรีบุญเพ็ง
2560
View
งานวิจัย การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟออนไลน์ พิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ และคณะ
2560
View
งานวิจัย เค้กลูกพรุนหญ้าหวาน นายวัฒนพงษ์ ทองแต้ม
2560
View
งานวิจัย เครื่องรดน้ำเห็ดนางฟ้ำภูฏานผฝ่านสมาร์ทโฟน ชมพูนิกข์ บุญประกอบพร และคณะ
2560
View
งานวิจัย แอปพลิเคชันบทเพลงพระราชนิพนธ์ นายชญานนท์ เจริญทวีวิจิตร
2560
View
งานวิจัย เครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค นางสาวรัตนาภรณ์ นุชเนตร
2559
View
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา ด้วย Google Site ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สุนิสา อินทนิน
2561
View
วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย
2560
View
วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204-2007 เรื่อง ฐานข้อมูลกับ sql สุนิสา อินทนิน
2560
View
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพด้วยกูเกิลคลาสรูม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สุนิสา อินทนิน
2560
View
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม เรื่อง การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Protodex Proshow ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชา การโรงแรม นายธีรวัฒน์ แพทย์เพียร
2560
View
วิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย
2560
View
วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204-2007 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา PHP สุนิสา อินทนิน
2559
View
วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา รหัสวิชา 3204-2107 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สุนิสา อินทนิน
2559
View
วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัส 2204 2007 วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด สุนิสา อินทนิน
2558
View
วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 2204-2008 เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลและตาราง สุนิสา อินทนิน
2558
View
วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำฯ สุนิสา อินทนิน
2557
View

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

ลำดับ
ชื่อสถานประกอบการ
ประเภท
1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี ประเภทรัฐวิสาหกิจ
2
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี ประเภทรัฐวิสาหกิจ
3
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี ประเภทรัฐวิสาหกิจ
4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี ประเภทรัฐวิสาหกิจ
5
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่ายาง ประเภทรัฐวิสาหกิจ
6
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาย้อย ประเภทรัฐวิสาหกิจ
7
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านลาด ประเภทรัฐวิสาหกิจ
8
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี ประเภทรัฐวิสาหกิจ
9
ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง ประเภทรัฐวิสาหกิจ
10
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแหลม ประเภทรัฐวิสาหกิจ
11
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่งกระจาน ประเภทรัฐวิสาหกิจ
12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่งกระจาน ประเภทรัฐวิสาหกิจ
13
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบุรี ประเภทรัฐวิสาหกิจ
14
ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า ประเภทรัฐวิสาหกิจ
15
บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ประเภทรัฐวิสาหกิจ
16
บริษัทไปรษณีย์บ้านแหลม ประเภทรัฐวิสาหกิจ
17
The Crest Santora Huahin ประเภทเอกชน
18
คณะบุคคลบ้านพันทาย ประเภทเอกชน
19
ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน ประเภทเอกชน
20
ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา ประเภทเอกชน
21
บริษัท Good and Good Factory Company Limited ประเภทเอกชน
22
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทเอกชน
23
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ประเภทเอกชน
24
บริษัท วชิราการบัญชีและกฎหมาย จำกัด ประเภทเอกชน
25
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภทเอกชน
26
บริษัทเค้กจิราพร ประเภทเอกชน
27
บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน ) สาขาหาดเจ้าสำราญ ประเภทเอกชน
28
บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (แบรนด์คัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลมหาชัย) ประเภทเอกชน
29
บริษัทเดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THE COFFEE CLUB) แบรนด์ breadtalk สาขาดอนเมือง ประเภทเอกชน
30
บริษัทเดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THE COFFEE CLUB) สาขา Citadiens Hotel ประเภทเอกชน
31
บริษัทเดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THE COFFEE CLUB) สาขา Covent Rd. ประเภทเอกชน
32
บริษัทเดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THE COFFEE CLUB) สาขา Maitria ประเภทเอกชน
33
บริษัทเดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ breadtalk สาขา The Crystal SB ราชพฤกษ์ ประเภทเอกชน
34
บริษัทเดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ breadtalk สาขา the street ประเภทเอกชน
35
บริษัทเดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ breadtalk สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 ประเภทเอกชน
36
บริษัทเดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ breadtalk สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ ประเภทเอกชน
37
บริษัทเดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ sizzler สาขาM.B. ประเภทเอกชน
38
บริษัทเดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ sizzler สาขาsiam ประเภทเอกชน
39
บริษัทเดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขา CENTRAL – พระราม 3 ประเภทเอกชน
40
บริษัทบ้านลานสวน รีสอร์ท จำกัด ประเภทเอกชน
41
บริษัทไพร์ม วินด์มิลล์ จำกัด ประเภทเอกชน
42
บริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ประเภทเอกชน
43
บริษัทวิบูลย์ชัย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด ประเภทเอกชน
44
บริษัทวีเอสบีพลัส จำกัด ประเภทเอกชน
45
บริษัทสยามไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด (ไร่องุ่นมอนซูน แวลลี่ย์) ประเภทเอกชน
46
บริษัทหาดสำราญ จำกัด (ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท) ประเภทเอกชน
47
บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขา CENTRAL – มหาชัย ประเภทเอกชน
48
บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขา Porto Chino มหาชัย ประเภทเอกชน
49
บลูสกาย รีสอร์ท ประเภทเอกชน
50
บ้านช่างเขียนจิตรกรรมไทย ประเภทเอกชน
51
บ้านช่างสาโรจน์ บุญประเสริฐ ประเภทเอกชน
52
บ้านบัญชี ประเภทเอกชน
53
บ้านหิรัณยากร เรือนเพาะชำ ประเภทเอกชน
54
เพชรริมธารรีสอร์ท ประเภทเอกชน
55
ร้าน 8 เซียนคอมพิวเตอร์ ประเภทเอกชน
56
ร้าน Coffees Love ประเภทเอกชน
57
ร้านกอด (GORD) ประเภทเอกชน
58
ร้านเค้กบ้านลาด ประเภทเอกชน
59
ร้านดอกไม้กับนายหมี ประเภทเอกชน
60
ร้านดอกไม้รุ่งโรจน์ ประเภทเอกชน
61
ร้านดับเบิ้ลโฟร์ กราฟฟิคดีไซน์ ประเภทเอกชน
62
ร้านทีดีไซน์ ประเภทเอกชน
63
ร้านบ้านดอกไม้ ประเภทเอกชน
64
ร้านบิ๊ก - บิ๊ก - เบเกอรี่ ประเภทเอกชน
65
ร้านป้าย 9 ธนบัตร ประเภทเอกชน
66
ร้านเพชรบุรีอิงค์เจ็ท ประเภทเอกชน
67
ร้านเลิฟ อีท ประเภทเอกชน
68
ร้านหยกอะคริลิค ประเภทเอกชน
69
ร้านอ้อมรับทำป้ายทุกชนิด ประเภทเอกชน
70
ร้านอาหาร Penguin Eat Shabu ประเภทเอกชน
71
โรงแรม Hyatt Regency Hua Hin ประเภทเอกชน
72
โรงแรม Sun Marina ประเภทเอกชน
73
โรงแรม เฌอ รีสอร์ท ประเภทเอกชน
74
โรงแรมซัน ประเภทเอกชน
75
โรงแรมโซ โซฟิเทล หัวหิน ประเภทเอกชน
76
โรงแรมเฌอ รีสอร์ท ชะอำ ประเภทเอกชน
77
โรงแรมดุสิตธานี ประเภทเอกชน
78
โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ประเภทเอกชน
79
โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์สปา ประเภทเอกชน
80
โรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ประเภทเอกชน
81
โรงแรมรอยัลไดมอน ประเภทเอกชน
82
โรงแรมลองบีช ชะอำ ประเภทเอกชน
83
โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ประเภทเอกชน
84
โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา ประเภทเอกชน
85
โรงแรมสปริงฟิลด์ แอทซี รีสอร์ท แอนด์ สปา ประเภทเอกชน
86
โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ประเภทเอกชน
87
โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท ประเภทเอกชน
88
เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ ประเภทเอกชน
89
สถาบันความงามโชวาโย ประเภทเอกชน
90
สถาพร การบัญชี ประเภทเอกชน
91
สหเพชรการพิมพ์ ประเภทเอกชน
92
สำนักงานทนายความบันลือศักดิ์และเพื่อน ประเภทเอกชน
93
สำนักงานบ้านบัญชี ประเภทเอกชน
94
สำนักงานสันติการบัญชี ประเภทเอกชน
95
สำนักงานสุนทรการบัญชี ประเภทเอกชน
96
ห้างหุ้นส่วนสามัญบ้านขนมนันทวัน ประเภทเอกชน
97
ไอเดียดีดี ประเภทเอกชน
98
กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
99
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
100
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ประเภทภาครัฐ
101
ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย ประเภทภาครัฐ
102
ที่ว่าการอำเภอท่ายาง ประเภทภาครัฐ
103
ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ประเภทภาครัฐ
104
เทศบาลตำบลท่ายาง ประเภทภาครัฐ
105
เทศบาลตำบลนายาง ประเภทภาครัฐ
106
เทศบาลตำบลบางตะบูน ประเภทภาครัฐ
107
เทศบาลตำบลบ้านลาด ประเภทภาครัฐ
108
เทศบาลตำบลหนองขนาน ประเภทภาครัฐ
109
เทศบาลเมืองชะอำ (งานสื่อสารสนเทศ) ประเภทภาครัฐ
110
เทศบาลหาดเจ้าสำราญ ประเภทภาครัฐ
111
มณฑลทหารบกที่ 15 (ค่ายรามราชนิเวศน์) ประเภทภาครัฐ
112
โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ ประเภทภาครัฐ
113
โรงพยาบาลท่ายาง ประเภทภาครัฐ
114
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
115
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
116
ศาลจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
117
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
118
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
119
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
120
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ประเภทภาครัฐ
121
สถานีตำรวจภูธรเขาย้อย ประเภทภาครัฐ
122
สถานีตำรวจภูธรชะอำ ประเภทภาครัฐ
123
สถานีตำรวจภูธรท่ายาง ประเภทภาครัฐ
124
สถานีตำรวจภูธรบ้านแหลม ประเภทภาครัฐ
125
สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
126
สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย ประเภทภาครัฐ
127
สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด ประเภทภาครัฐ
128
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ประเภทภาครัฐ
129
สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด ประเภทภาครัฐ
130
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมน้ำใจท่ายาง จำกัด ประเภทภาครัฐ
131
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าขามสามัคคี จำกัด ประเภทภาครัฐ
132
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง จำกัด ประเภทภาครัฐ
133
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์ จำกัด ประเภทภาครัฐ
134
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง จำกัด ประเภทภาครัฐ
135
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านใหม่สามัคคี จำกัด ประเภทภาครัฐ
136
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด ประเภทภาครัฐ
137
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก จำกัด ประเภทภาครัฐ
138
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ จำกัด ประเภทภาครัฐ
139
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด ประเภทภาครัฐ
140
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองพลับ จำกัด ประเภทภาครัฐ
141
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ประเภทภาครัฐ
142
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
143
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
144
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
145
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
146
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
147
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
148
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ประเภทภาครัฐ
149
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาเขาย้อย ประเภทภาครัฐ
150
สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง ประเภทภาครัฐ
151
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประเภทภาครัฐ
152
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประเภทภาครัฐ
153
สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ ประเภทภาครัฐ
154
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
155
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
156
สำนักงานพัฒนาชุมชน ประเภทภาครัฐ
157
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
158
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
159
สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ประเภทภาครัฐ
160
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ประเภทภาครัฐ
161
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประเภทภาครัฐ
162
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ประเภทภาครัฐ
163
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ ประเภทภาครัฐ
164
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประเภทภาครัฐ
165
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ประเภทภาครัฐ
166
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ประเภทภาครัฐ
167
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประเภทภาครัฐ
168
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ประเภทภาครัฐ
169
องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ประเภทภาครัฐ
170
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ประเภทภาครัฐ
171
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง ประเภทภาครัฐ
172
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประเภทภาครัฐ
173
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง ประเภทภาครัฐ
174
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ประเภทภาครัฐ
175
อุทยานราชภักดิ์ ประเภทภาครัฐ

ลำดับ
รายละเอียด
ปี
View
1
แผนหลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปี 2563 2563
View