สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

มีความรอบรู้ พัฒนาตน มุ่งสู่อาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
- หลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา [ทั้งสายตรงหรือจบจากสาขาอื่น ๆ] หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)

รายละเอียดสาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการวางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ จัดพิมพ์เอกสารในสำนักงานทุกรูปแบบ ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานสำนักงาน โต้ตอบจดหมายในสำนักงาน จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ จัดประชุมในรูปแบบต่าง ๆ มีการบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน อีกด้วย

ตัวอย่างบางส่วนรายวิชาที่ศึกษา
- งานสำนักงานเชิงปฏิบัติการ
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
- ศิลปะการต้อนรับและการให้บริการสำนักงาน
- การโต้ตอบจดหมายในงานสำนักงาน
- การจัดประชุม
- ระบบสารสนเทศในงานสำนักงาน
- การบริหารเวลาในงานสำนักงาน
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสำนักงาน

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา
- เลขานุการส่วนตัว
- พนักงานชวเลขและถอดข้อความ
- พนักงานต้อนรับประชาสัมพันธ์
- ครู/อาจารย์ทางด้านการจัดการสำนักงาน
- รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสำนักงานคณะครูผู้สอน การจัดการสำนักงาน


นางสาวพรทิพย์พา ท้อสุวรรณ

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

นางจุรีพร วิเชียรโชติ

ครูชำนาญการ (คศ.2) แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

นางสาวจุฬาลักษณา ประพันธ์

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

นางสาวเสาวลักษณ์ เกษรินทร์

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

ว่าที่ ร.ต. ปภาณ วงค์รัตนาวิน

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

ว่าที่ ร.ต.หญิง อรุณรัตน์ เผือกทอง

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบครูผู้สอน

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย