สาขาวิชาการตลาด

สร้างนักบริหารธุรกิจ คิดทันสมัย เข้าใจโลกของตลาดอย่างแท้จริง

หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
- หลักสูตร ปวส. (หลักสูตรปกติ) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา [ทั้งสายตรงหรือจบจากสาขาอื่น ๆ] หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)
- หลักสูตร ปวส. (หลักสูตรทวิภาคี) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา [ทั้งสายตรงหรือจบจากสาขาอื่น ๆ] หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)
- หลักสูตร ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี (หลักสูตรทวิภาคี) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

รายละเอียดสาขาวิชา
สาขาวิชาการตลาดเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการวางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ วางแผนขายสินค้าหรือบริการประเมินผลและรายงานการขาย จัดทำฐานข้อมูลทางการตลาด และเขียนแผนธุรกิจตามลกัษณะการดำเนินธุรกิจ สร้างสรรค์งานโฆษณา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดแสดงสินค้า ปฏิบัติการขายสินค้าออนไลน์ และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย อีกด้วย

ตัวอย่างบางส่วนรายวิชาที่ศึกษา
- การตลาดเบื้องต้น
- การขายออนไลน์
- การหาข้อมูลการตลาด
- การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
- การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
- การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
- การจัดแสดงสินค้า
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยการตลาด
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการตลาด
- ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
- นักวิเคราะห์และวางแผนพนักงานฝ่ายการตลาด
- รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดคณะครูผู้สอน การตลาด


นางอภิญญา สมสุข

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาการตลาด

นางสาวศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาการตลาด

นางสาวปนัดดา ภักดีเตล็บ

ครูชำนาญการ (คศ.2) แผนกวิชาการตลาด

นางสาวฟีอ๊ะ รามัญเศษ

ครู (คศ.1) แผนกวิชาการตลาด

นางสาวจิตรลดา ยศพลพิเนต

ครู (คศ.1) แผนกวิชาการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบครูผู้สอน

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย