สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เรียน เที่ยวเป็นเรื่องเดียวกัน

หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
- หลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา [ทั้งสายตรงหรือจบจากสาขาอื่น ๆ] หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)

รายละเอียดสาขาวิชา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการวางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพการท่องเที่ยวตามหลักการและกระบวนการ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ ใช้หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการในการปฏิบัติงานการท่องเที่ยว ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในการปฏิบัติงานการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานให้การบริ การการท่องเที่ยวภายใต้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของการท่องเที่ยว จัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยวได้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดและกลุ่มนักท่องเที่ยว เตรียมอุปกรณ์และให้บริการนำเที่ยวนักท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยว ปฏิบัติงานสำนักงานบริษัทนำเที่ยวได้ตามขั้นตอนและวิธีการ ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวได้ตามมาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยว สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศในงานบริการการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนางานบริการการท่องเที่ยวให้ทันต่อความกาวหน้าทางวิชาชีพและเทคโนโลยี อีกด้วย

ตัวอย่างบางส่วนรายวิชาที่ศึกษา
- ธุรกิจท่องเที่ยว
- การท่องเที่ยวชุมชน
- มาตรฐานการท่องเที่ยว
- ประวัติศาสตร์ไทยสำหรับการท่องเที่ยว
- ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว
- มัคคุเทศก์
- พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
- ปฏิบัติการจัดนำเที่ยว
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา
- พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในธุรกิจท่องเที่ยว
- ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ในธุรกิจนำเที่ยว
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เปิดธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยว
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคณะครูผู้สอน การท่องเที่ยว


นายนิรุต เหลืองอร่าม

พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวมนทิรา อภิรัตน์โยธิน

ครูชำนาญการ (คศ.2) แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวกัณฐิกา จูมณีย์

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการท่องเที่ยว

หน้าที่และความรับผิดชอบครูผู้สอน

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย