สาขาวิชาการบัญชี

ความคิดฉับไว คุณธรรมเป็นใหญ่ คือหัวใจนักบัญชี

หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
- หลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา [ทั้งสายตรงหรือจบจากสาขาอื่น ๆ] หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)

รายละเอียดสาขาวิชา
สาขาวิชาการบัญชี เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการวางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการเลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ รวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจอุตสาหกรรมสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน บันทึกบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัญชี จัดทำแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล อีกด้วย

ตัวอย่างบางส่วนรายวิชาที่ศึกษา
- การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
- การบัญชีห้างหุ้นส่วน
- การบัญชีบริษัทจำกัด
- การบัญชีอุตสาหกรรม
- การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
- กระบวนการจัดทำบัญชี
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา
- นักบัญชี/พนักงานบัญชี/เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
- ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
- ที่ปรึกษาทางบัญชี
- ครู/อาจารย์ทางด้านการบัญชี
- รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีคณะครูผู้สอน การบัญชี


นางสาวบุษบง นาคะเวช

ครูชำนาญการ (คศ.2) แผนกวิชาการบัญชี

นางเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาการบัญชี

นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาการบัญชี

นางสุเมตตา จ้อยเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวณัฐมน ทองเงิน

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวทักษพร จรลอง

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชี

นายสหพงศ จั่นศิริ

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการบัญชี

นางสิริทิพย์ ขาวสว่าง

พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวกสิณา ทับมนเทียน

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบครูผู้สอน

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย