สาขาวิชาการโรงแรม

ใฝ่รู้ ใฝ่หา ทักษะดี มีใจบริการ

หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
- หลักสูตร ปวส. (หลักสูตรทวิภาคี) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา [ทั้งสายตรงหรือจบจากสาขาอื่น ๆ] หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)
- หลักสูตร ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี (หลักสูตรทวิภาคี) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

รายละเอียดสาขาวิชา
สาขาวิชาการโรงแรม เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการวางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคหกรรมศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ ใช้หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการในการปฏิบัติงานการโรงแรม ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในการปฏิบัติงานการโรงแรม เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว เข้าใจหลักการและกระบวนการทำงานในงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้าน งานครัว งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีทักษะและเจตคติที่ดีในการให้บริการงานส่วนหน้า การำห้องพักและบริเวณทั่วไป งานผ้าและดอกไม้ของโรงแรม ใช้อุปกรณ์และปฏิบัติงานครัว โรงแรม เตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงพัฒนางานโรงแรมให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความเจริญกาวหน้าทางเทคโนโลยี อีกด้วย

ตัวอย่างบางส่วนรายวิชาที่ศึกษา
- ความปลอดภัยในโรงแรม
- การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม
- การประกอบอาหารโรงแรม
- งานแม่บ้านโรงแรม
- การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
- เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
- งานส่วนหน้าโรงแรม
- คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
- ธุรกิจโรงแรม
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา
- ผู้ช่วยพนักงานเสริฟ (Bus Boy/Girl)
- พนักงานทำความสะอาดห้อง (Room Maid)
- ผู้ช่วยกุ๊ก
- พนักงานผสมเครื่องดื่ม
- พนักงานทำความสะอาดห้องพัก
- ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เปิดร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมคณะครูผู้สอน การโรงแรม


นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล

ครูชำนาญการ (คศ.2) แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวณัฐรดา ชมภูวรณ์

ครูชำนาญการ (คศ.2) แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวนัขนลิน อินทนุพัฒน์

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการโรงแรม

นายสุวิจักขณ์ จันทร์สำราญ

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวชวิศา พงศ์สุวรรณ

พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการโรงแรม

หน้าที่และความรับผิดชอบครูผู้สอน

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย