สาขาวิชาคหกรรม

ปฏิบัติเด่น เน้นคุณธรรม น้ำใจบริการ นำสู่อาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
- หลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เท่านั้น)

รายละเอียดสาขาวิชา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร ปวช.) และสาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร ปวส.) เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการวางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คหกรรมศาสตร์ รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ อีกด้วย

ตัวอย่างบางส่วนรายวิชาที่ศึกษา
- งานดอกไม้สด
- งานใบตอง
- งานแกะสลัก
- เย็บ ปัก ถัก
- งานแม่บ้าน
- การจัดดอกไม้
- การอนุบาลและดูแลเด็ก
- บรรจุภัณฑ์งานคหกรรม
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา
- ผู้ช่วยช่างดอกไม้สด ใบตอง แกะสลัก
- ผู้ช่วยช่างจัดดอกไม้
- ผู้ช่วยช่างประดิษฐ์ของชำรวยและของที่ระลึก
- ผู้ช่วยแม่บ้าน
- พี่เลี้ยงดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
- พนักงานโรงแรม เช่น ห้องซักรีด ห้องดอกไม้ แกะสลัก แม่บ้าน
- ครู/อาจารย์ทางด้านคหกรรมศาสตร์
- รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์คณะครูผู้สอน คหกรรม


นายปิยะวุฒิ ปัญญาพี่

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบครูผู้สอน

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย