สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

คิดออกนอกกรอบ รอบรู้งานศิลป์ จินตนาการสร้างสรรค์ คุณธรรมล้ำเลิศ

หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
- หลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)

รายละเอียดสาขาวิชา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (หลักสูตร ปวช.) และสาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (หลักสูตร ปวส.) ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ตทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจิทัล(3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง (Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) เป็นต้น

ตัวอย่างบางส่วนรายวิชาที่ศึกษา
- การออกแบบกราฟิกพื้นฐาน
- การใช้โปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน
- การตัดต่อวีดิทัศน์
- การเขียนบทภาพยนตร์และแอนิเมชั่น
- การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
- การสร้างกราฟิกดิจิทัล
- การสร้างงานวีดิทัศน์ภาพยนตร์
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์คอมพิวเตอร์กราฟิก

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา
- นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
- นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
- นักออกแบบกราฟิก
- ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ
- ผู้กำกับงานศิลป์
- ช่างภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว
- แอนิเมเตอร์
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกคณะครูผู้สอน คอมพิวเตอร์กราฟิก


นางสาวอรุณกมล จันทรส

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก

นายศิระ ประเสริฐศักดิ์

ครู (คศ.1) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก

นางสาวจุฬาลักษณ์ แพทย์เพียร

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก

นางสาววริศวรรณ แสงทอง

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก

นางสาววรรัตน์ แฮวอู

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก

หน้าที่และความรับผิดชอบครูผู้สอน

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย