สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร มีประสบการณ์ประกอบอาชีพได้

หลักสูตรที่เปิดสอน
- หลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
- หลักสูตร ปวส. (หลักสูตรปกติ) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการเท่านั้น)
- หลักสูตร ปวส. (หลักสูตรทวิภาคี) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. ทุกสาขาวิชา [ทั้งสายตรงหรือจบจากสาขาอื่น ๆ] หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)

รายละเอียดสาขาวิชา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการวางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพอาหารและโภชนาการตามหลักการและกระบวนการ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ สื่อสาร หาความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ ประยุกต์ใช้งานศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัดตกแต่งอาหารบรรจุภัณฑ์อาหาร ให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ตามหลักการและกระบวนการ เลือกใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบอาหารตามตำรับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการและตามหลักโภชนาการ ออกแบบ จัดตกแต่งอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร บริการอาหาร เครื่องดื่ม และจัดจำหน่าย รวมถึงจัดเก็บ ทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเตรียม และประกอบอาหาร อีกด้วย

ตัวอย่างบางส่วนรายวิชาที่ศึกษา
- การประกอบอาหารเบื้องต้น
- อาหารไทยเบื้องต้น
- ขนมไทยเบื้องต้น
- การถนอมอาหารเบื้องต้น
- การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ศิลปะและการจัดตกแต่งอาหาร
- เบเกอรี่เบื้องต้น
- อาหารนานาชาติ
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ

อาชีพที่รองรับหลังจบการศึกษา
- โภชนากร
- นักวิชาการโภชนาการ
- ผู้ช่วยกุ๊ก
- พนักงานขายเกี่ยวกับอาหาร
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตที่เกี่ยวกับอาหาร
- พนักงานโรงแรมในห้องอาหาร
- ครู/อาจารย์ทางด้านอาหารและโภชนาการ
- รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการคณะครูผู้สอน อาหารและโภชนาการ


นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร

ครูชำนาญการ (คศ.2) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางปภารัช ยืนยง

ครู (คศ.1) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวพิมพ์ลดา โชติปรีชาธนานันท์

ครู (คศ.1) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายภีรภัทร กรงไกรจักร์

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวสุขุมาลย์ หมุนมาศ

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางจรรยพร ภู่สำราญ

พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวอภิชญรัสมิ์ เนี่ยวสุภาพ

พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางวรินทร ประทุมพงษ์

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวเกสร สุวรรณบูรณ์

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบครูผู้สอน

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย