งบทดลอง GFMIS

ปีงบประมาณ Action

2567

2566

2565

2564

2563

2562รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

ปีงบประมาณ Action

2563

2562รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ปีงบประมาณ Action

2563

2562รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ Action

2563

2562การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ปีงบประมาณ Action

2567

2566

2565

2564

2563

2562