สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

สามัญสัมพันธ์


รายละเอียดของสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาอื่น ๆ โดยเปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

กลุ่มวิชาที่จัดการศึกษา
- กลุ่มวิชาภาษาไทย
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น (ภาษาจีน)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พลานามัย)
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์คณะครูผู้สอน สามัญสัมพันธ์


นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาภาษาไทย


นางสาวอรชุมา อำนวยผล

ครู (คศ.1) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวชุติกาญจร์ ผิวเหลือง

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ


นางจุไรรัตน์ เตชะสัตยา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวอชิภา ยี่สาร

ครูชำนาญการ (คศ.2) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุวภัทร ขำทวี

ครู (คศ.1) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจารวี นาคะเวช

ครู (คศ.1) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์


นางสาวกัณฐมณี วรบุญมีประเสริฐ

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาววณิชฎา เดชเดชะ

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจันทิมา ขาวผ่อง

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ อุ่นรั้ว

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์


นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางชาดา กาศเกษม

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายณปภัช สิงห์ทอง

ครูชำนาญการ (คศ.2) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสิรินันท์ สิทธิชัย

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา


นายณรงค์ศักดิ์ แย้มวงศ์

ครู (คศ.1) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาพลานามัย


นางสดใส หวังอารี

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกนกวรรณ อันบุรี

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชากฏหมาย


นางสาวศศิวิมล โลขันสา

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาววิไลลักษณ์ แสงจินดา

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์


นางไพลิน สาพิมพ์

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

กลุ่มวิชาภาษาจีน


นายรุสจิพล ม่วงไหมทอง

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบครูผู้สอน

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย