ไม่มีข้อมูลนี้

ไม่มีข้อมูลนี้

ไม่มีข้อมูลนี้

ไม่มีข้อมูลนี้

ไม่มีข้อมูลนี้

นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาภาษาไทย


นางสาวอรชุมา อำนวยผล

ครู (คศ.1) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวชุติกาญจร์ ผิวเหลือง

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ


นางจุไรรัตน์ เตชะสัตยา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวอชิภา ยี่สาร

ครูชำนาญการ (คศ.2) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุวภัทร ขำทวี

ครู (คศ.1) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจารวี นาคะเวช

ครู (คศ.1) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์


นางสาวกัณฐมณี วรบุญมีประเสริฐ

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวจันทิมา ขาวผ่อง

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ อุ่นรั้ว

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์


นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางชาดา กาศเกษม

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายณปภัช สิงห์ทอง

ครูชำนาญการ (คศ.2) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสิรินันท์ สิทธิชัย

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา


นายณรงค์ศักดิ์ แย้มวงศ์

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาพลานามัย


นางสดใส หวังอารี

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกนกวรรณ อันบุรี

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชากฏหมาย


นางสาวศศิวิมล โลขันสา

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาววิไลลักษณ์ แสงจินดา

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์


นางไพลิน สาพิมพ์

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

กลุ่มวิชาภาษาจีน


นายรุสจิพล ม่วงไหมทอง

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์