#

FIX IT CENTER วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER อาชีวะช่วยประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้พร้อมช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2566 โดยมีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาอาหารและ โภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชา การบัญชี และสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตําหรุ และ โรงเรียนศาลาเขื่อน ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ภารกิจที่ 1 บริการซ่อม (Repair) ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ สนับสนุนอุปกรณ์ต่อพ่วงและปรับปรุง ระบบอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภารกิจที่ 2 บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ
ภารกิจที่ 3 บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยครูนํานักเรียน นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ และนําเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
#
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อํานวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายสะอิ้ง เอี่ยมละออ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ นางสาวศุภลักษณ์ ค่าขยาย ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) นางสาวอภิสราภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัย อาชีวศึกษาเพชรบุรี กับ องค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ เพื่อร่วมจัดการศึกษาสนับสนุน การศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ทุนการศึกษา และให้บริการวิชาชีพกับชุมชน และส่งเสริมรายได้ ให้กับประชาชน ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ อําาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
#
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2566 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดย จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการฯ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ประรานในพิธีฯ ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมประกายเพซร อาคาร 8 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
#
งานปกครองนำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมประกายเพชร อาคาร 8 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี