#
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับผลงาน ข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ของสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ที่ได้รับการติดดาวในกิจกรรมบ่มเพาะผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ Training for Invention Manager : IM สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

ผลงานติดตดาว “กิจกรรมบ่มเพาะผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ Training for Invention Manager : IM สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2566”

⭐️ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ

ระดับ 5 ดาว : แอปพลิเคชันเกมรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์พกพาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการตอบสนองและการเคลื่อนไหว สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน "ผู้พิทักษ์แห่งวัชรพลี” จาก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

⭐️ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระดับ 3 ดาว : ขนมหม้อแกงถั่วขาวไข่แดงเค็ม จาก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
#
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นตัวแทนในนามของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 Mr.Saudi Khaneng Human Resources Country Lead - Thailand Mr.OliverHorn General Manager - InterContinentalMr.Thomas Hain General Manager - Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin Hua Hin Resort พร้อมคณะร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันการอาชีศึกษาภาคกลาง 5 กับ Intercontinental Hotel Group (IHG THAILAND) ในโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดการทวิภาคีคุณภาพสูง ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา (MOU) เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการมีส่วนร่วม โดยผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิต ร่วมสร้างและร่วมกันรับผิดชอบ พร้อมให้ผู้จบการศึกษามีความรู้ ทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Tamarind 1 Intercontinental Hotel Group (IHG THAILAND) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
#
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำโดย นางสาวแคทรีริน เอี่ยมศิริ รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน นำโดย นางสาวสุจิตรา เกิดผล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
#
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ร่วมกิจกรรมแอปพลิเคชัน SmartMe โดยมี นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานฯ แอปพลิเคชัน SmartMe ที่จะช่วยให้เราสามารถวางแผน จัดระเบียบบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกิจกรรมนันทนาการให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมสนุกไปกับกิจกรรมฯ ในการนี้ นางวรรณทณี ศรีพุ่มไข่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดยสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดเพชรบุรี
#
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำโดย นายอรุณ หวังอารี รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดการแสดงร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นำโดย นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
#
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมสอนอาชีพ และคณะครู

- สาขาวิชาการบัญชี สอนการทำบัญชีครัวเรือน
- สาขาวิชาการตลาด สอนการวางแผนธุรกิจ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ออกแบบนิเทศศิลป์ สอนการทำสติ๊กเกอร์สินค้า
พร้อม MOU ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กับ เทศบาลตำบลหนองจอก และโรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูของวิทยาลัยฯ ชาวบ้านตำบลหนองจอก ร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ ลานวัฒนธรรมชุมชนหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
#
นางสาวบุษบง นาคะเวช หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครูสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้ารับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา (สาขาวิชาการบัญชี) ระยะที่ 2 ในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง โดยมี นางสาวจิตราพร วัชรเมฆิมทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้นิเทศฯ ในการนี้ นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมตึกอุรุพงษ์ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
#
รับเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรแกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ ตัวแทนนักเรียนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ (พ.ส.น.อ.) อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร จังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านมา

ในการนี้ นางเพ็ญศรี ติฐโต รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรแกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดแก่คณะผู้กำกับลูกเสือ ตัวแทนนักเรียนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมฝึกอบรมฯ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ
#
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำโดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและเปลี่ยนเรียนรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เพชรบุรี เพิ่มทักษะชีวิตและอาชีพ สู่ศตวรรษ ที่ 21” รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรต้นแบบบูรณาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน

ในการนี้ ครู และนักศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก นำผลงาน แอปพลิเคชั่นเกมรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์พกพา เพื่อพัฒนาสมรรถนะการตอบสนองและการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วย โรคพากินสัน “ผู้พิทักษ์ แห่งวัชรพรี” มาจัดแสดง พร้อมด้วยงานแนะแนวนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยฯ ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
#
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิต ในการป้องกันตัวเอง สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกั้นการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โดยมี นายณัฐพล แพเจริญ นักวิชาการสารารณสุขชำนาญการ และคณะ พร้อมด้วย นางสาวมนวณี ชูภู่ นักวิชาการสารารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากร

ในการนี้ นายวรากร ชยุติกุล เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
#
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิต ในการป้องกันตัวเอง สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกั้นการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมี นายณัฐพล แพเจริญ นักวิชาการสารารณสุขชำนาญการ และคณะ พร้อมด้วย นางสาวมนวณี ชูภู่ นักวิชาการสารารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ในการนี้ นายวรากร ชยุติกุล เป็นประรานในพิธี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
#
ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ประธานพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำโดยนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้จัด มีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง (นางบุษยมาศ นิ่มนวล)

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคกลาง คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน ครูที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมงาน ทั้งนี้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตามนโยบาลของท่านว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา พัฒนาเจตคติ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ด้านวิชาการและกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิชาชีพ เป็นส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และเวทีในการแสดงศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ สร้างนักศึกษาให้เป็นนักนวัตกร เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ซึ่งการจัดงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ครั้งนี้ มีสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคกลางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความสนใจและส่งผลงานร่วมเข้าประกวดในโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 25 ผลงาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 25 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 50 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงาน ในระดับ ปวช. จำนวน 4 ผลงาน และ ระดับ ปวส. จำนวน 4 ผลงาน ตามเกณฑ์การตัดสิน เพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ ต่อไป
#
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี นำโดยท่านผู้อำนวยการ วรากร ชยุติกุล ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โดยมีหน่วยงานและสถานประกอบการร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้

1 เทศบาลตำบลนายาง
2 โรงพยาบาลท่ายาง
3 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก
5 ร้านเอ็มกราฟิก
6 Armpixs Studio
7 ร้านดอกไม้รุ่งโรจน์
8 ร้านศักดิ์ดอกไม้ชะอำ แอนด์เวดดิ้ง สตูดิโอ
#

FIX IT CENTER วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER อาชีวะช่วยประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้พร้อมช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2566 โดยมีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาอาหารและ โภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชา การบัญชี และสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตําหรุ และ โรงเรียนศาลาเขื่อน ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ภารกิจที่ 1 บริการซ่อม (Repair) ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ สนับสนุนอุปกรณ์ต่อพ่วงและปรับปรุง ระบบอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภารกิจที่ 2 บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ
ภารกิจที่ 3 บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยครูนํานักเรียน นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ และนําเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
#
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อํานวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายสะอิ้ง เอี่ยมละออ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ นางสาวศุภลักษณ์ ค่าขยาย ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) นางสาวอภิสราภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัย อาชีวศึกษาเพชรบุรี กับ องค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ เพื่อร่วมจัดการศึกษาสนับสนุน การศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ทุนการศึกษา และให้บริการวิชาชีพกับชุมชน และส่งเสริมรายได้ ให้กับประชาชน ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลตําหรุ อําาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
#
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2566 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดย จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการฯ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ประรานในพิธีฯ ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมประกายเพซร อาคาร 8 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
#
งานปกครองนำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมประกายเพชร อาคาร 8 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี